Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 35

Občina kot naročnik po predpisih o javnih naročilih lahko posluje prek javnih naročil s samostojnim podjetnikom, ki je na seznamu poslovnih subjektov na podlagi 1.odstavka 28.člena ZPKor, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 43/05, v primeru naročil male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.

Na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13.člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi omejitve poslovanja za naročila male vrednosti na podlagi vloge občine Šentilj na seji dne 17.5.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 35

  • Občina kot naročnik po predpisih o javnih naročilih lahko posluje prek javnih naročil s samostojnim podjetnikom, ki je na seznamu poslovnih subjektov na podlagi 1.odstavka 28.člena ZPKor, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 43/05, v primeru naročil male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.

Obrazložitev

Občina Šentilj je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosila za pojasnilo, v katerem sprašuje ali občina lahko posluje v primeru naročil male vrednosti s samostojnim podjetnikom, ki je naveden v seznamu poslovnih subjektov, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 43/05 in koristi gostinske storitve, katerih vrednost ne presega ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju proračuna.

Po 1.odstavku 28.člena ZPKor ne smejo prek javnih naročil poslovati naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%. Izjema od navedene omejitve so naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna.

Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03) v 20.členu določa najvišje vrednosti, do katerih se javno naročilo lahko oddaja po pravilih za oddajo naročil male vrednosti, ki znašajo za blago in storitve 10 milijonov tolarjev, za gradnje pa 20 milijonov tolarjev. Izhajajoč iz navedene vrednosti, znaša vrednost ene dvanajstine naročila 833.000 tolarjev za nabavo blaga in storitev ter 1.666.000 tolarjev za oddajo gradenj.

Glede na navedene zakonske omejitve poslovanja po 1.odstavku 28.člena ZPKor, iz katerih so izvzeta naročila male vrednosti v višini ene dvanajstine, izhaja, da občina lahko posluje s poslovnimi subjekti, ki so na seznamu poslovnih subjektov, objavljenih v Uradnem listu RS, št. 43/05, brez omejitev, ko gre za naročila male vrednosti v višini do 833.000 tolarjev v primeru naročanja storitev ali blaga ter 1.666.000 tolarjev v primeru oddaje gradenj.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 35
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar