Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 34

Sredstva države oziroma občine, namenjena sofinanciranju programov ali projektov poslovnih subjektov na področju družbenih dejavnosti štejejo med državne pomoči, do katerih poslovni subjekti iz 1., 2. in 3.odstavka 28.člena ZPKor v nobenem primeru niso upravičeni v smislu 30.člena ZPKor, zato jih občina ne sme dodeljevati. Med poslovne subjekte, ki niso upravičeni do državnih pomoči, ne štejejo kmetije in kmetijska gospodarstva. Občina kot naročnik po predpisih o javnih naročilih ne sme brez dovoljenja Komisije poslovati prek javnih naročil z nobenim od poslovnih subjektov, navedenih v seznamu poslovnih subjektov, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 43/05.

Na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13.člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) v zadevi omejitev poslovanja in dodelitev državne pomoči na podlagi vloge Mestne občine Novo mesto na seji dne, 17.5.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 34

  • Sredstva države oziroma občine, namenjena sofinanciranju programov ali projektov poslovnih subjektov na področju družbenih dejavnosti štejejo med državne pomoči, do katerih poslovni subjekti iz 1., 2. in 3.odstavka 28.člena ZPKor v nobenem primeru niso upravičeni v smislu 30.člena ZPKor, zato jih občina ne sme dodeljevati.
  • Med poslovne subjekte, ki niso upravičeni do državnih pomoči, ne štejejo kmetije in kmetijska gospodarstva.
  • Občina kot naročnik po predpisih o javnih naročilih ne sme brez dovoljenja Komisije poslovati prek javnih naročil z nobenim od poslovnih subjektov, navedenih v seznamu poslovnih subjektov, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 43/05.

Obrazložitev

Mestna občina Novo mesto je Komisijo zaprosila za pojasnila v zvezi dodeljevanjem državnih pomoči poslovnim subjektom, ki imajo omejitev poslovanja po 28.členu ZPKor. V vlogi sprašuje ali lahko občina sofinancira dejavnost ali projekt poslovnega subjekta, v kateri je funkcionar neposredno imetnik poslovnega deleža v višini več kot 20%, ali lahko dodeli namenska proračunska sredstva takemu poslovnemu subjektu za izvajanje interesnih dejavnosti mladih in ali občino pri poslovanju zavezuje celoten objavljen seznam poslovnih subjektov ali le tistih, v katerih so udeleženi funkcionarji občine.

Pojem državnih pomoči opredeljujeta 3.člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 2.člen Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), po katerem so državne pomoči izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni financiranju in sofinanciranju programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev.

Izhajajoč iz navedene zakonske opredelitve, štejejo izdatki državnega ali občinskega proračuna, namenjeni sofinanciranju programov ali projektov oziroma dejavnosti na področju družbenih dejavnosti med državne pomoči.

Po 1.odstavku 30.člena ZPKor poslovni subjekti iz 28.člena tega zakona niso upravičeni do državnih pomoči. Po 2.odstavku 28.člena določba iz 1.odstavka ne velja za državne pomoči v zvezi z odpravo posledic, povzročenih z naravnimi nesrečami ali izrednimi dogodki. Navedena zakonska določba prepoveduje dodelitev državnih pomoči vsem poslovnim subjektom, določenim v 28.členu, to pa so tisti,

  • v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu v višini več kot 20% in tisti,
  • v katerih je posameznik ali njegov družinski član, ki je član nadzornega organa ali organa upravljanja naročnika hkrati član poslovodnega organa poslovnega subjekta ali imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju poslovnega subjekta v višini več kot 20%.

Iz navedene zakonske omejitve izhaja, da občina ne sme dodeljevati državnih pomoči nobenemu od poslovnih subjektov iz 28.člena ZPKor, pri čemer ni pomembna oblika oziroma način dodelitve ( rezervacija sredstev na proračunski postavki, javni razpis, itd.).

Med poslovne subjekte, ki lahko pridobivajo državne pomoči, spadajo le kmetijska gospodarstva in kmetije. Komisija je v zvezi s tem sprejela načelno mnenje, v katerem je upoštevala sprejeti amandma v zakonodajnem postopku, ki je od prepovedi dodeljevanja državnih pomoči izključil le kmetije in kmetijska gospodarstva, ne pa ostalih poslovnih subjektov.

Omejitev poslovanja prek javnih naročil po 1.odstavku 28.člena ZPKor velja za naročnike, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih in vse poslovne subjekte, v katerih je funkcionar ali njegov družinski član imetnik poslovnega deleža v višini več kot 20%, ne glede na to, v katerem organu funkcionar opravlja funkcijo, torej velja omejitev za celotno območje Republike Slovenije, kar pomeni, da občina prek javnih naročil ne sme brez dovoljenja Komisije poslovati z nobenim poslovnim subjektom, navedenim v objavljenem seznamu (Uradni list RS, št. 43/05). Komisija ima na podlagi 5.odstavka 28.člena ZPKor pooblastilo, da dovoli naročnikom poslovanje s poslovnim subjektom v konkretnem javnem naročilu, če ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 34
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar