Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 33

Sredstva države oziroma občine, namenjena sofinanciranju programov avdiovizualne produkcije na področju medijev štejejo med državne pomoči v smislu 3.člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 2.člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 110.člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01). Komisija za preprečevanje korupcije ni pooblaščena za odločanje o tem, kateri poslovni subjekt je upravičen do državnih pomoči, zato v smislu 5.odstavka 28.člena ZPKor ne more izdati dovoljenja za dodelitev državnih pomoči.

Na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13.člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi izdaje soglasja za sodelovanje v postopku dodeljevanja državnih pomoči na podlagi vloge družbe TELE 59 d.o.o., Maribor, na seji dne 17.5.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 33

  • Sredstva države oziroma občine, namenjena sofinanciranju programov avdiovizualne produkcije na področju medijev štejejo med državne pomoči v smislu 3.člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 2.člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 110.člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01).
  • Komisija za preprečevanje korupcije ni pooblaščena za odločanje o tem, kateri poslovni subjekt je upravičen do državnih pomoči, zato v smislu 5.odstavka 28.člena ZPKor ne more izdati dovoljenja za dodelitev državnih pomoči.

Obrazložitev

Družba TELE d.o.o., Maribor je zaprosila Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) za izdajo soglasja za pridobitev sredstev Ministrstva za kulturo, namenjenih financiranju avdiovizualne produkcije na področju medijev. V vlogi navaja, da je družba TELE 59 d.o.o. izdajateljica regionalnega programa s statusom posebnega pomena, ki sodeluje v javnih razpisih Ministrstva za kulturo s svojimi projekti.

Po 30.členu ZPKor poslovni subjekti iz 28.člena niso upravičeni do državnih pomoči. Do državnih pomoči niso upravičeni poslovni subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član imetnik poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu v višini več kot 20%.

Pojem državne pomoči opredeljujeta 3.člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 2.člen Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), po katerem so državne pomoči izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni financiranju in sofinanciranju programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev.

Sofinanciranje programov razvoja avdiovizualne produkcije in ustvarjanje avdiovizualnih del, kot so celovečerni filmi TV, filmi in drame, kulturno-umetniške in razvedrilne serije, nanizanke, dokumentarna, izobraževalna in druga avdiovizualna dela predpisuje Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 35/01), ki v 110.členu opredeljuje izdatke za te namene kot državno podporo.

Izhajajoč iz navedene zakonodaje štejejo izdatki državnega ali občinskega proračuna, namenjeni sofinanciranju avdiovizualnih programov med državne pomoči in ne med javna naročila v smislu Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.3 9/00, 2/04), po katerem je predmet javnih naročil nabava blaga, oddaja gradenj in naročanje storitev.

Komisija je po 5.odstavku 28.člena ZPKor pooblaščena, da dovoli naročnikom, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih poslovanje s poslovnimi subjekti iz 1.odstavka 28.člena ZPKor, če ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila. Navedena zakonska norma omogoča Komisiji ob izpolnitvi določenih predpostavk izdajo dovoljenja le, ko gre za poslovanje naročnikov prek javnih naročil v primerih iz 1.odstavka 28.člena ZPKor, nima pa pooblastila za dodelitev državne pomoči iz 30.čena ZPKor.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 33
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar