Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 32

Do državnih pomoči niso upravičeni poslovni subjekti iz 1., 2. in 3.odstavka 28.člena ZPKor, med katere štejejo poslovni subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu v višini več kot 20% in v katerih je posameznik ali njegov družinski član, ki je član nadzornega organa ali organa upravljanja naročnika hkrati član poslovodnega organa poslovnega subjekta ali imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju poslovnega subjekta v višini več kot 20%. Komisija za preprečevanje korupcije ni pooblaščena za odločanje o tem, kateri poslovni subjekt je upravičen do državnih pomoči, zato v smislu 5.odstavka 28.člena ne more izdati dovoljenja za dodelitev državnih pomoči, za katere velja po 30.členu ZPKor izrecna prepoved.

Na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13.člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi dodeljevanja državne pomoči na podlagi vloge Radio Kaos, d.o.o. Ljubljana, na seji dne 17.5.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 32

Do državnih pomoči niso upravičeni poslovni subjekti iz 1., 2. in 3.odstavka 28.člena ZPKor, med katere štejejo poslovni subjekti,

  • v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu v višini več kot 20% in
  • v katerih je posameznik ali njegov družinski član, ki je član nadzornega organa ali organa upravljanja naročnika hkrati član poslovodnega organa poslovnega subjekta ali imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju poslovnega subjekta v višini več kot 20%.

Komisija za preprečevanje korupcije ni pooblaščena za odločanje o tem, kateri poslovni subjekt je upravičen do državnih pomoči, zato v smislu 5.odstavka 28.člena ne more izdati dovoljenja za dodelitev državnih pomoči, za katere velja po 30.členu ZPKor izrecna prepoved.

Obrazložitev

Radio Kaos, d.o.o., Ljubljana je zaprosil Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) za pojasnila v zvezi s pridobitvijo državnih pomoči. V vlogi navaja, da je poslovni subjekt Radio Kaos, d.o.o. na seznamu poslovnih subjektov, za katere velja omejitev poslovanja po 28. in v povezavi s 30.členom ZPKor, ker je družinski član funkcionarja imetnik poslovnega deleža Radio Kaos, d.o.o. preko 20%. Komisijo sprašuje ali je mogoče vlogo za državno pomoč obravnavati kljub temu, da je sprememba statusa funkcionarja v javnega uslužbenca še v teku in še ni dokončno izvršena in ali je mogoče odstopiti od prepovedi oziroma pridobiti dovoljenje, če funkcionar ne more vplivati na odločitve dodeljevalca pomoči in kakšen je v tem primeru postopek.

Po 1.odstavku 30.člena ZPKor poslovni subjekti iz 28.člena tega zakona niso upravičeni do državnih pomoči. Po 2.odstavku 30.člena določba iz 1.odstavka ne velja za državne pomoči v zvezi z odpravo posledic, povzročenih z naravnimi nesrečami ali izrednimi dogodki. 1.odstavek te zakonske določbe torej prepoveduje dodelitev državnih pomoči vsem poslovnim subjektom, določenih v 28.členu.

Omejitve poslovanja in s tem v zvezi dodeljevanje državnih pomoči veljajo vse dotlej, dokler ima imetnik poslovnega deleža ali njegov družinski član status funkcionarja. V trenutku, ko status funkcionarja preneha, prenehajo tudi omejitve. Naročnik oziroma dodeljevalec državnih pomoči lahko obravnava vloge za dodelitev sredstev, ob sprejemu odločitve pa mora upoštevati dejansko stanje, povezano s statusom funkcionarja oziroma višino poslovnega deleža v poslovnem subjektu, ki kandidira na razpisu. O spremembi statusa funkcionarja je organ, v katerem funkcionar opravlja funkcijo, dolžan Komisijo obvestiti v sedmih dneh po spremembi v smislu 33.člena ZPKor. Na podlagi obvestila organa Komisija izbriše poslovni subjekt iz seznama ter izda potrdilo, da poslovni subjekt nima omejitev poslovanja.

Odstop od prepovedi prejemanja državnih pomoči iz razloga, določenega v 5.odstavku 28.člena, ni možen, ker Komisija nima pooblastila za izdajo takega dovoljenja. Komisija ima na podlagi 5.odstavka 28.člena pooblastilo, da dovoli naročnikom poslovanje prek javnih naročil po 1.odstavku 28.člena, nima pa pooblastila za dovolitev dodelitve državne pomoči iz 30.člena ZPKor.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 32
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar