Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 31

Samostojni podjetnik kot poslovni subjekt, ki je občinski svetnik, ne sme brez dovoljenja Komisije za preprečevanje korupcije poslovati prek javnih naročil z občino kot naročnikom, če posamično ali mesečno naročilo za gradnjo presega 1.666.000 tolarjev, za blago in storitve pa 833.000 tolarjev.

Na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi omejitve poslovanja na podlagi vloge občine Črna na Koroškem na seji dne 17.5.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 31

  • Samostojni podjetnik kot poslovni subjekt, ki je občinski svetnik, ne sme brez dovoljenja Komisije za preprečevanje korupcije poslovati prek javnih naročil z občino kot naročnikom, če posamično ali mesečno naročilo za gradnjo presega 1.666.000 tolarjev, za blago in storitve pa 833.000 tolarjev.

Obrazložitev

Občina Črna na Koroškem je zaprosila Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) za pojasnilo ali sme občina oddati javno naročilo v vrednosti 6.153.460 tolarjev za obnovo šolskega igrišča samostojnemu podjetniku, ki je občinski svetnik. V vlogi navaja, da imenovani v postopku oddaje javnega naročila ni sodeloval.

Po 1.odstavku 28.člena ZPKor naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih ne smejo poslovati prek javnih naročil s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic,na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%, razen naročil male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna, kar po veljavnem Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št.130/03) znaša 833.000 tolarjev za blago in storitve ter 1.666.000 tolarjev za gradnje.

V konkretnem primeru občine Črna na Koroškem gre za posamično javno naročilo, ki presega zakonsko dovoljeno višino 1.666.000 tolarjev za gradnje, zaradi česar navedena izjema ne velja.

Po 5.odstavku 28. člena ZPKor lahko Komisija dovoli naročnikom, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, poslovanje s poslovnimi subjekti iz 1.odstavka 28.člena, če ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila. Iz navedenega določila izhaja, da Komisija v določenih primerih, ko ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na odločitev o oddaji javnega naročila, lahko izda dovoljenje naročnikom. Glede na to, da se v postopku odloča o pravici, obveznosti ali pravni koristi pravne ali fizične osebe, je dovoljenje upravni akt, ki se ga izda naročnikom za posamično javno naročilo v obliki odločbe in na podlagi izvedenega upravnega dokaznega postopka.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 31
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar