Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 30

Do državnih pomoči niso upravičeni poslovni subjekti iz 1., 2. in 3.odstavka 28.člena ZPKor, pri čemer višina denarne pomoči ni pomembna. Med poslovne subjekte, ki niso upravičeni do državnih pomoči, ne štejejo kmetije in kmetijska gospodarstva. Komisija za preprečevanje korupcije ni pooblaščena za odločanje o tem, kateri poslovni subjekt je upravičen do državnih pomoči, zato v smislu 5.odstavka 28.člena ne more izdati dovoljenja za dodelitev državnih pomoči. Seznam poslovnih subjektov iz 28.člena ZPKor, objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/05 je nepopoln, ker ne vsebuje poslovnih subjektov po 2.odstavku 28.člena, zato je potrebno v postopku dodeljevanja državnih pomoči pridobiti še druge listine, iz katerih je razvidno, da član nadzornega odbora občine ali njegov družinski član ni hkrati direktor oz. poslovodni organ ali imetnik nad 20% poslovnega deleža poslovnega subjekta.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13.člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi dodeljevanja državnih pomoči na podlagi zaprosila občine Divača na seji dne 17.5.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 30

  • Do državnih pomoči niso upravičeni poslovni subjekti iz 1., 2. in 3.odstavka 28.člena ZPKor, pri čemer višina denarne pomoči ni pomembna.
  • Med poslovne subjekte, ki niso upravičeni do državnih pomoči, ne štejejo kmetije in kmetijska gospodarstva.
  • Komisija za preprečevanje korupcije ni pooblaščena za odločanje o tem, kateri poslovni subjekt je upravičen do državnih pomoči, zato v smislu 5.odstavka 28.člena ne more izdati dovoljenja za dodelitev državnih pomoči.
  • Seznam poslovnih subjektov iz 28.člena ZPKor, objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/05 je nepopoln, ker ne vsebuje poslovnih subjektov po 2.odstavku 28.člena, zato je potrebno v postopku dodeljevanja državnih pomoči pridobiti še druge listine, iz katerih je razvidno, da član nadzornega odbora občine ali njegov družinski član ni hkrati direktor oz. poslovodni organ ali imetnik nad 20% poslovnega deleža poslovnega subjekta.

Obrazložitev

Občina Divača je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) zaprosila za pojasnilo v zvezi z dodeljevanjem državnih pomoči. V zaprosilu občina navaja, da dodeljuje sredstva državnih pomoči s področja kmetijstva. Komisijo sprašuje, ali za državno pomoč veljajo omejitve glede višine, ali se lahko uporabi 5.odstavek 28.člena ZPKor o izdaji dovoljenja Komisije in ali je dovolj, če občina upošteva pri dodelitvi javnega naročila le seznam poslovnih subjektov, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št.43/05.

Po 1.odstavku 30.člena ZPKor poslovni subjekti iz 28.člena tega zakona niso upravičeni do državnih pomoči. Po 2.odstavku 30.člena določba iz 1.odstavka ne velja za državne pomoči v zvezi z odpravo posledic, povzročenih z naravnimi nesrečami ali izrednimi dogodki. Navedena zakonska določba prepoveduje dodelitev državnih pomoči vsem poslovnim subjektom, določenim v 28.členu.

Poslovni subjekti, ki niso upravičeni do državnih pomoči so tisti,

  • v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu v višini več kot 20% in tisti,
  • v katerih je posameznik ali njegov družinski član, ki je član nadzornega organa ali organa upravljanja naročnika hkrati član poslovodnega organa poslovnega subjekta ali imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju poslovnega subjekta v višini več kot 20%.

Med poslovne subjekte, ki lahko pridobivajo državne pomoči, štejejo kmetijska gospodarstva in kmetije. Komisija je v zvezi s tem sprejela načelno mnenje, v katerem se je opredelila, da kmetijska gospodarstva in kmetije, katerih nosilec je funkcionar ne spadajo med poslovne subjekte, za katere velja prepoved dodeljevanja državnih pomoči. Pri svoji opredelitvi je izhajala iz poteka zakonodajnega postopka, v katerem je zakonodajalec z amandmajem besedila predloga zakona izključil prepoved pridobivanja državnih pomoči kmetijskim gospodarstvom in kmetijam ter v obrazložitvi navedel: “Državne pomoči, ki jih država namenja kmetijskim gospodarstvom niso pomoči tiste vrste, do katerih funkcionar ne bi bil upravičen. Namen teh pomoči je nadomestitev izpada dohodka in oblikovanje krajine. Iz samega namena in ciljev teh pomoči izhaja, da nikakor ne morejo biti v koliziji s funkcijo funkcionarja. Kmetu pripada subvencija, ne glede na to, ali je predsednik republike, občinski svetnik ali navaden državljan.”

Komisija ima na podlagi 5.odstavka 28.člena ZPKor pooblastilo, da dovoli naročnikom poslovanje prek javnih naročil po 1.odstavku 28.člena, če ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila, nima pa Komisija pooblastila za dovolitev poslovanja po 2.odstavku 28.člena, pa tudi ne pooblastil za dovolitev dodelitve državnih pomoči.

Seznam poslovnih subjektov, objavljen v Uradnem listu RS, št.43/05, vsebuje poslovne subjekte, v katerih so funkcionarji ali njihovi družinski člani imetniki poslovnih deležev preko 20%, v seznam pa niso zajeti poslovni subjekti, s katerimi ne smejo poslovati naročniki zaradi medsebojne povezanosti med članstvom v nadzornih organih oziroma upravnih organih naročnika in direktorstvom ali nad 20% imetništvom poslovnega deleža. Glede na to, da navedeni seznam ni popoln, je potrebno v postopku dodeljevanja državnih pomoči pridobiti druge listine kot n.pr. izjavo, iz katere je razvidno, da direktor oziroma nad 20% imetnik poslovnega deleža poslovnega subjekta ni hkrati tudi član nadzornega odbora občine.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 30
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar