Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 28

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) lahko na podlagi 5.odstavka 28.člena ZPKor dovoli naročnikom, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, poslovanje prek javnih naročil z gospodarsko družbo, če ugotovi, da občinski svetnik kot funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila. Dovoljenje ni potrebno za naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna, kar po veljavnem Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št.130/03) znaša 833.000 tolarjev za blago in storitve ter 1.666.000 tolarjev za gradnje. Dovoljenje o poslovanju je upravni akt (odločba), ki ga izda Komisija za posamično javno naročilo na podlagi zaprosila naročnika in po ugotovitvi, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila. Komisija mora sprejeti odločitev pred končanjem postopka o oddaji javnega naročila. Sredstva, pridobljena za spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja kadrov ter za subvencioniranje obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini, štejejo med državne pomoči, iz česar izhaja, da gospodarska družba, v kateri je občinski svetnik imetnik preko 20% upravljavskega deleža, v smislu 30.člena ZPKor ni upravičena do tovrstnih državnih pomoči.

Na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi omejitve poslovanja in pridobivanja državnih pomoči na seji dne 9.5.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 28

  • Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) lahko na podlagi 5.odstavka 28.člena ZPKor dovoli naročnikom, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, poslovanje prek javnih naročil z gospodarsko družbo, če ugotovi, da občinski svetnik kot funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila. Dovoljenje ni potrebno za naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna, kar po veljavnem Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št.130/03) znaša 833.000 tolarjev za blago in storitve ter 1.666.000 tolarjev za gradnje.
  • Dovoljenje o poslovanju je upravni akt (odločba), ki ga izda Komisija za posamično javno naročilo na podlagi zaprosila naročnika in po ugotovitvi, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila. Komisija mora sprejeti odločitev pred končanjem postopka o oddaji javnega naročila.
  • Sredstva, pridobljena za spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja kadrov ter za subvencioniranje obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini, štejejo med državne pomoči, iz česar izhaja, da gospodarska družba, v kateri je občinski svetnik imetnik preko 20% upravljavskega deleža, v smislu 30.člena ZPKor ni upravičena do tovrstnih državnih pomoči.

Obrazložitev

Gospodarska družba Infrax d.o.o. Tolmin, v kateri je občinski svetnik občine Cerkno imetnik 50% upravljavskega deleža, je zaprosila Komisijo, kakšen je postopek pridobitve dovoljenja po 5.odstavku 28.člena ZPKor, ali je mogoče pridobiti soglasje za projekte pred oddajo vloge za posamezni razpis oziroma do objave podjetja v Uradnem listu in kakšen status imajo sredstva pridobljena za spodbujanje zaposlovanja ter subvencioniranje obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini.

Po 1.odstavku 28.člena ne smejo prek javnih naročil poslovati naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju poslovnega subjekta v višini več kot 20%. Izjema od navedene omejitve so naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna, ki po sedaj veljavnem zakonu znaša 833.000 tolarjev za oddajo blaga in storitev ter 1.666.000 tolarjev za gradnje.

5.odstavek 28.člena ZPKor določa, da komisija lahko dovoli naročnikom, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, poslovanje s poslovnimi subjekti iz 1.odstavka 28.člena, če ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila. Komisija mora odločiti pred končanjem postopka o oddaji javnega naročila oziroma pred izbiro najugodnejšega oziroma najprimernejšega ponudnika.

Iz 5.odstavka 28. člena ZPKor izhaja, da Komisija v določenih primerih, ko ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na odločitev o oddaji javnega naročila, lahko izda dovoljenje naročnikom, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih.Glede na to, da se v postopku odloča o pravici, obveznosti ali pravni koristi pravne ali fizične osebe, je dovoljenje upravni akt, ki se ga izda naročnikom v obliki odločbe in na podlagi izvedenega upravnega dokaznega postopka. Upravičene stranke v postopku so naročniki in le-ti lahko vložijo zahtevek za izdajo dovoljenja. Komisija mora o zahtevku odločiti pred končanjem postopka o oddaji javnega naročila oziroma pred izbiro najugodnejšega ponudnika, kar pomeni, da se dovoljenje lahko izda le za konkretno javno naročilo po tem, ko so znani ponudniki, ki kandidirajo na javno naročilo.

Po 30.členu ZPKor poslovni subjekti iz 28.člena niso upravičeni do državnih pomoči.Pod pojmom državne pomoči po ZPKor Komisija razume državne pomoči, opredeljene v 3.členu Zakona o javnih financah (Ur.l.RS št. 79/99), ki določa, da so državne pomoči izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Poleg navedene definicije pa Komisija razume kot državne pomoči tudi vse druge oblike pomoči, ki jo država oz. njeni organi dajejo zasebnemu sektorju kot so: krediti, poroštva, transformacija terjatev v lastniške deleže itd., ne glede na namen dane pomoči in cilje, ki jih pri tem država zasleduje.

Izhajajoč iz citirane definicije državnih pomoči, štejejo mednje tudi sredstva, pridobljena pri Agenciji za regionalni razvoj za spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja kadrov z najmanj VII. stopnjo izobrazbe na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin ter sredstva pri občini Tolmin za subvencioniranje obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Tolmin.

Gospodarska družba Infrax d.o.o.Tolmin, v kateri je občinski svetnik preko 20% imetnik poslovnega deleža, skladno s 30. členom ZPKor tako ni upravičena do navedenih državnih pomoči.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 28
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar