Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 13

Komisija za preprečevanje korupcije ni pooblaščena za odločanje o tem, kateri poslovni subjekt je upravičen do državne pomoči.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije na zaprosilo Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, Maribor, na seji dne 9.3.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 13

  • Komisija za preprečevanje korupcije ni pooblaščena za odločanje o tem, kateri poslovni subjekt je upravičen do državne pomoči.

Obrazložitev

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Maribor, je na Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) naslovil vlogo za izdajo dovoljenja za dodelitev državne pomoči gospodarski družbi Roto d.o.o., Murska Sobota. V vlogi opisuje potek postopka dodelitve državne pomoči in navaja, da je Sklad odobril državno pomoč (kredit) gospodarski družbi Roto, d.o.o, Murska Sobota, v kateri je 50% lastnik istočasno član nadzornega sveta Sklada. Po mnenju Sklada, član nadzornega sveta, ki je solastnik gospodarske družbe in je pridobila državno pomoč, ne more vplivati na odločitev o dodelitvi državne pomoči, zato Sklad prosi Komisijo, da v smislu 5. odstavka 28.člena ZPKor dovoli dodelitev državne pomoči poslovnemu subjektu Roto, d.o.o., Murska Sobota.

Po 1. odstavku 30.člena ZPKor poslovni subjekti iz 28. člena tega zakona niso upravičeni do državnih pomoči. Po 2. odstavku 30. člena določba iz 1.odstavka tega člena ne velja za državne pomoči v zvezi z odpravo posledic, povzročenih z naravnimi nesrečami ali izrednimi dogodki.

Navedena zakonska določba prepoveduje dodelitev državnih pomoči vsem poslovnim subjektom, določenim v 28. členu ZPKor. Poslovni subjekti iz 28. člena ZPKor, ki niso upravičeni do državnih pomoči, so tisti:

  • v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu v višini več kot 20% in tisti,
  • v katerih je posameznik, ki je član nadzornega organa ali organa upravljanja naročnika, član poslovodnega organa poslovnega subjekta ali imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju poslovnega subjekta v višini več kot 20%.

Komisija ima na podlagi 5. odstavka 28. člena ZPKor pooblastilo, da dovoli naročnikom poslovanje prek javnih naročil s poslovnimi subjekti iz 1.odstavka 28. člena, če ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila.

Iz navedenih zakonskih določb izhaja, da ima Komisija pooblastila za dovolitev poslovanja prek javnih naročil le za omejitve, ki izhajajo iz 1. odstavka 28. člena, nima pa pooblastil za dovolitev poslovanja po 2. odstavku 28. člena, pa tudi ne pooblastil za dovolitev dodelitve državnih pomoči, zaradi česar ni pristojna za izdajo zaprošenega dovoljenja.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 13
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar