Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 12

Določbe tretjega in četrtega poglavja ter prehodne in končne določbe Zakona o preprečevanju korupcije veljajo za člane individualnih ali kolektivnih poslovodnih organov v javnih zavodih, javnih podjetjih, javnih skladih, javnih agencijah in gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije, ki jih je imenovala Vlada Republike Slovenije, med katere štejeta tudi direktor Javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije,d.o.o., in direktor Javne agencije za železniški promet.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi uporabe 2.odstavka 3.člena ZPKor na seji dne 9.3.2005 na podlagi vloge Ministrstva za promet sprejela naslednje

Pojasnilo številka 12

  • Določbe tretjega in četrtega poglavja ter prehodne in končne določbe Zakona o preprečevanju korupcije veljajo za člane individualnih ali kolektivnih poslovodnih organov v javnih zavodih, javnih podjetjih, javnih skladih, javnih agencijah in gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije, ki jih je imenovala Vlada Republike Slovenije, med katere štejeta tudi direktor Javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije,d.o.o., in direktor Javne agencije za železniški promet.

Obrazložitev

Ministrstvo za promet Republike Slovenije je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosilo za pojasnilo, za katere člane individualnih ali kolektivnih poslovodnih organov v osebah javnega prava s področja prometa, ki so v večinski lasti Republike Slovenije, se uporablja 2.odstavek 3.člena ZPKor. V prošnji ministrstvo opisuje postopke imenovanja organov upravljanja in način imenovanja članov kolektivnih in individualnih poslovodnih organov v sedmih pravnih osebah s področja prometa in sicer za: DDC svetovanje, inženiring, družba za svetovanje in inženiring, d.o.o., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Luka Koper,d.d., Aerodrom Ljubljana,d.d., Javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije,d.o.o., Javna agencija za železniški promet in Holding Slovenske železnice,d.o.o. V petih pravnih osebah imenuje direktorja oziroma člane uprave nadzorni svet, v katerem je večina članov predstavnikov Vlade RS, medtem ko v Javnem podjetju Kontrola zračnega prometa Slovenije,d.o.o., in v Javni agenciji za železniški promet direktorja imenuje Vlada RS.

2. odstavek 3. člena ZPKor določa, da določbe tretjega in četrtega poglavja ter prehodne in končne določbe tega zakona se uporabljajo tudi za s strani državnih organov ali organov lokalnih skupnosti, imenovane člane individualnih ali kolektivnih poslovodnih organov v javnih zavodih, javnih podjetjih, javnih skladih, javnih agencijah in gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti.

Iz citirane zakonske določbe izhaja, da se obveznosti, kot so: omejitve glede opravljanja pridobitne dejavnosti, sprejemanja daril, omejitve poslovanja, prijavljanja premoženjskega stanja ter ukrepi v zvezi z neizpolnjevanjem obveznosti po ZPKor, nanašajo tudi na člane individualnih ali kolektivnih poslovodnih organov (direktorje in člane uprav), ki jih imenuje državni organ ali organ lokalnih skupnosti, ne pa tudi na člane poslovodnih organov, ki jih imenujejo drugi organi, npr. nadzorna telesa.

Glede na to, da 2.odstavek 3.člena ZPKor določa imenovanje članov uprave oziroma direktorjev javnih zavodov, javnih podjetij, javnih skladov, javnih agencij in gospodarskih družb v večinski lasti Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti, s strani državnih organov ali lokalnih skupnosti in ne razširja imenovanja na druge organe, se po mnenju Komisije tretje in četrto poglavje ter prehodne in končne določbe ZPKor uporabljajo le za tiste direktorje oziroma člane uprave, ki jih je imenovala Vlada Republike Slovenije ali občinski svet v lokalnih skupnostih. V primeru Ministrstva za promet Republike Slovenije tako štejeta med individualne poslovodne organe, za katere se uporablja 2.odstavek 3. člena ZPKor, direktor Javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije in direktor Javne agencije za železniški promet.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 12
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar