Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 11

Omejitev poslovanja prek javnih naročil v smislu 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije ne velja za direktorja javnega zavoda, ki ga je imenoval svet javnega zavoda, kar se smiselno uporablja tudi za njegove družinske člane.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije na zaprosilo notranje revizorke v Mestni občini Murska Sobota na seji dne 9.3.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 11

  • Omejitev poslovanja prek javnih naročil v smislu 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije ne velja za direktorja javnega zavoda, ki ga je imenoval svet javnega zavoda, kar se smiselno uporablja tudi za njegove družinske člane.

Obrazložitev

Notranja revizorka v Mestni občini Murska Sobota (v nadaljevanju: MO Murska Sobota) je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosila za pojasnilo ali lahko posluje prek javnih naročil javni zavod, katerega direktor je imenovan s strani sveta zavoda, s poslovnim subjektom, v katerem je zakonec direktorja 100% družbenik.

Po 1. odstavku 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije (v nadaljevanju ZPKor) ne smejo prek javnih naročil poslovati naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, s tistimi poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%.

2. odstavek 28. člena pa omejuje poslovanje med naročniki, v katerih je posameznik član organa upravljanja ali nadzornega organa tega naročnika in poslovnimi subjekti, v katerih je navedeni posameznik direktor ali imetnik poslovnega deleža v višini več kot 20%.

2. odstavek 3. člena ZPKor s funkcionarji izenačuje tudi člane individualnih ali kolektivnih poslovodnih organov v javnih zavodih, javnih podjetjih, javnih skladih, javnih agencijah in gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti. Za navedene osebe veljajo določbe III. in IV. poglavja ZPKor, ki se nanašajo na omejitve glede opravljanja pridobitne dejavnosti, sprejemanja daril in omejitve poslovanja.

Iz navedenih zakonskih določb izhaja, da je omejitev pri poslovanju med naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, podana, če sta izpolnjena dva pogoja in sicer, če je družinski član funkcionarja imetnik poslovnega deleža v višini več kot 20%, in če direktorja javnega zavoda kot individualnega poslovodnega organa imenuje državni organ ali organ lokalne skupnosti.

V primeru javnega zavoda MO Murska Sobota niso podani pogoji za omejitev poslovanja in sicer zaradi tega, ker direktorica javnega zavoda po svoji funkciji ni izenačena s funkcionarjem, ker jo imenuje in razrešuje svet zavoda in ne ustanovitelj.

Omejitev poslovanja tudi ni podana po 2.odstavku 28. člena ZPKor, ker direktorica javnega zavoda nima statusa člana organa upravljanja, ampak status poslovodnega organa javnega zavoda.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 11
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar