Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 10

Članstvo v nadzornem odboru občine in članstvo v svetu javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, je medsebojno združljivo. Funkciji člana občinskega sveta in člana sveta javnega zavoda ali javnega podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, sta medsebojno združljivi.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi nezdružljivosti funkcij občine Sevnica na seji dne 9.3.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 10

  • Članstvo v nadzornem odboru občine in članstvo v svetu javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, je medsebojno združljivo.
  • Funkciji člana občinskega sveta in člana sveta javnega zavoda ali javnega podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, sta medsebojno združljivi.

Obrazložitev

Občina Sevnica je zaprosila Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) za pojasnilo v zvezi z nezdružljivostjo funkcij med članstvom v nadzornem odboru občine in svetu javnega zavoda ter med članstvom v občinskem svetu in svetu javnega zavoda oziroma podjetja, katerih ustanoviteljica je občina.

Ad 1

Zakon o preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZPKor) določa nezdružljivost funkcij s pridobitno dejavnostjo poklicnih in nepoklicnih funkcionarjev. Glede na to, da člani nadzornega odbora občine ne štejejo med funkcionarje, se nezdružljivost funkcij ne presoja po ZPKor, temveč zanje veljajo določbe Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, v nadaljevanju ZLS).

Po 32 a členu ZLS člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine, tajnik občine, delavci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev. Med poslovodstva javnih zavodov ne sodijo sveti zavodov, zaradi česar je po mnenju komisije članstvo v nadzornem odboru Komisije združljivo s članstvom v svetu javnega zavoda.

Ad 2

Po 21. členu ZPKor nepoklicni funkcionar, med katere šteje tudi član občinskega sveta, ne sme opravljati dejavnosti upravljanja ali zastopanja v javnem zavodu, javnem podjetju, javnem skladu ali javni agenciji, če po svoji funkciji opravlja nadzor nad njihovim delom. Pristojnosti občinskega sveta določa ZLS. Po 29. členu ZLS je občinski svet med drugim pristojen, da nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta, ne opravlja pa nadzora nad poslovanjem oziroma delom javnih zavodov oziroma javnih podjetij, katerih ustanovitelj je.

Glede na to, da član občinskega sveta ne opravlja nadzora nad delom javnega zavoda, po mnenju Komisije ni podana nezdružljivost funkcij člana občinskega sveta in člana organa upravljanja javnega zavoda ali javnega podjetja.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 10
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar