Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 12

Mesečni prejemek, ki ga bivši predsednik republike prejema na podlagi drugega stavka 1. odstavka in 3. odstavka 20. člena Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (Uradni list RS, št.15/03), če njegova plača ali pokojnina ne presegata 80 % plače predsednika republike, ne predstavlja nadomestila plače v smislu 38. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04). Mesečni prejemki, ki jih bivši predsednik republike sprejema na podlagi 17. člena in prvega stavka 1. odstavka 20. člena Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (Uradni list RS, št. 15/03) predstavljajo nadomestilo plače v smislu 38. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04).

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije Uradni list RS, št. 2/04) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) na seji dne 12.1.2005 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 12

  • Mesečni prejemek, ki ga bivši predsednik republike prejema na podlagi drugega stavka 1. odstavka in 3. odstavka 20. člena Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (Uradni list RS, št.15/03), če njegova plača ali pokojnina ne presegata 80 % plače predsednika republike, ne predstavlja nadomestila plače v smislu 38. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04).
  • Mesečni prejemki, ki jih bivši predsednik republike sprejema na podlagi 17. člena in prvega stavka 1. odstavka 20. člena Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (Uradni list RS, št. 15/03) predstavljajo nadomestilo plače v smislu 38. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04).

Obrazložitev

Zakon o preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZPKor) v 38. členu določa obveznost predložitve podatkov o funkcijah in o premoženjskem stanju funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija in prejemajo nadomestilo plače, do katerega imajo pravico po prenehanju funkcije. Obveznosti, ki izhajajo iz navedene zakonske določbe, se nanašajo na vse funkcionarje, ki prejemajo nadomestilo plače, do katerega imajo pravico po prenehanju funkcije na podlagi 14. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih, 38. člena Zakona o poslancih, 78. člena Zakona o ustavnem sodišču, 17. člena Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike in drugih zakonov in to za čas prejemanja nadomestila plače.

Zakon o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike – ZZPOFPR -bivšemu predsedniku republike po izčrpanju pravice do nadomestila plače po prenehanju mandata (17. člen) priznava še pravico do mesečnega prejemka v višini 80 % plače predsednika republike s pravico do socialnega zavarovanja, dokler se ne zaposli ali začne opravljati dejavnosti (prvi stavek 1.odstavka 20. člena), v primeru zaposlitve ali upokojitve pa pravico do mesečnega prejemka v višini razlike med novo plačo oziroma pokojnino (drugi stavek 1. in 3. odstavka 20.člena) in 80 % plačo predsednika republike.

Komisija je pri ugotavljanju statusa mesečnega prejemka izhajala iz narave razmerja, iz katerega prejemek izvira, torej ali ima prejemek naravo plače ali naravo drugih prejemkov oz. dohodkov iz delovnega razmerja.

Prejemek iz 17. člena ZZPOFPR zakon že sam opredeljuje kot nadomestilo plače in je to tudi v smislu 38. člena Zakona o preprečevanju korupcije.

Za mesečni prejemek iz prvega stavka 1.odstavka 20. člena ZZPOFPR, to je prejemek v višini 80 % plače predsednika republike, skladno z določilom 2. odstavka 20. člena ZZPOFPR velja, da se čas sprejemanja tega prejemka všteva v delovno dobo, prejemnik pa je zavarovan po predpisih o socialnem zavarovanju ter se od tega prejemka, enako kot od plače, plačujejo davki in prispevki za socialno zavarovanje, kar pomeni, da ima naravo plače oziroma njenega nadomestila. Torej je tudi ta prejemek nadomestilo plače v smislu 38. člena Zakona o preprečevanju korupcije.

Mesečni prejemki iz drugega stavka 1. odstavka in iz 3. odstavka 20. člena ZZPOFPR pa se izplačujejo v primerih, ko se predsednik republike po prenehanju funkcije na novo zaposli ali upokoji. V navedenem primeru je vključen v socialno zavarovanje iz naslova nove zaposlitve ali upokojitve, za prejemke, ki ne izvirajo iz teh dveh virov, pa ne obstaja obveznost do plačila dajatev za socialno zavarovanje po predpisih o socialnem zavarovanju, čas sprejemanja teh prejemkov se sam po sebi ne šteje v delovno dobo, od tovrstnih prejemkov se tudi ne plačujejo druge dajatve, ki se plačujejo na podlagi sprejemanja plače. Od navedenih prejemkov plačuje prejemnik le davek od dohodkov fizičnih oseb, enako, kot velja za druge splošne dohodke, vključno z nagradami in podobnimi prejemki. Iz opisanega izhaja, da navedeni prejemek nima narave plače oziroma njenega nadomestila, ampak naravo drugih prejemkov iz delovnega razmerja.

Glede na to, da mesečni prejemki, določeni v drugem stavku 1. odstavka in v 3.odstavku 20. člena ZZPOFPR, do katerih ima pravico bivši predsednik republike v primeru nove zaposlitve ali upokojitve, ne predstavljajo nadomestila plače, za prejemnike teh prejemkov ne velja 38. člen ZPKor.

Komisija je pri izdelavi mnenja poleg veljavne zakonodaje upoštevala tudi korespondenco med Uradom predsednika republike, Ministrstvom za finance in Službo Vlade RS za zakonodajo.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 12
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar