Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 2

Občina lahko sklene Pogodbo o oglaševanju z lokalno radijsko postajo v primeru, ko je zakonska partnerka direktorja radia in imetnika poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu lokalnega radia v višini več kot 20%, direktorica javnega socialno varstvenega zavoda, katerega ustanoviteljica je Republika Slovenija.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/04) in 13.člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi omejitve poslovanja občine Postojna na seji dne 12.1.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 2

  • Občina lahko sklene Pogodbo o oglaševanju z lokalno radijsko postajo v primeru, ko je zakonska partnerka direktorja radia in imetnika poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu lokalnega radia v višini več kot 20%, direktorica javnega socialno varstvenega zavoda, katerega ustanoviteljica je Republika Slovenija.

Obrazložitev

Občina Postojna (v nadaljevanju: občina) je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) zaprosila za pojasnilo ali občina lahko posluje z lokalno radijsko postajo. Iz zaprosila izhaja, da je direktor lokalnega radia “Radio 94 in NTR” in lastnik več kot 20% deleža, zakonski partner oziroma družinski član direktorice Doma upokojencev, katerega ustanoviteljica je Republika Slovenija, njena direktorica pa je po mnenju občine funkcionar v smislu 2. in 3.člena Zakona o preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZPKor).

Po 1. odstavku 28. člena ZPKor naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo poslovati s tistimi poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%.

2. odstavek 3. člena ZPKor s funkcionarji izenačuje tudi člane individualnih ali kolektivnih poslovodnih organov v javnih zavodih, javnih podjetjih, javnih skladih, javnih agencijah in gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti, če so imenovani s strani državnih organov ali organov lokalnih skupnosti. Za navedene osebe veljajo določbe III in IV. poglavja ZPKor, ki se nanašajo na omejitve glede opravljanja pridobitne dejavnosti, sprejemanja daril in poslovanja.

Iz navedenih zakonskih določb izhaja, da je omejitev pri poslovanju med naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, podana, če sta izpolnjena dva pogoja in sicer, če je družinski član funkcionarja imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oz. kapitalu v višini več kot 20%, in če kot direktorja javnega zavoda funkcionarjevega družinskega člana imenuje državni organ ali organ lokalne skupnosti.

V primeru občine Postojna pogoji za omejitev poslovanja niso podani, ker direktorica Doma upokojencev glede na način imenovanja na svojo funkcijo ne izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka 3. člena ZPKor, saj jo v skladu s 56. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št.36/04, uradno prečiščeno besedilo) imenuje in razrešuje svet javnega zavoda in ne ustanovitelj.

Iz navedenega opisa dejanskega stanja izhaja, da občina Postojna lahko posluje z lokalno radijsko postajo “Radio 94 in NTR”.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 2
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar