Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Tematski nadzor Občine Ribnica

Ljubljana, 12. decembra 2018 – Senat komisije je na 39. seji dne 29. 11. 2018 sprejel sklep, da se sprejme Poročilo tematskega nadzora Občine Ribnica v mandatu 2014 – 2018. Komisija je s tematskim nadzorom ugotovila, da Občina Ribnica precej vzorno sledi določbam Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter ji z namenom ustreznejšega upravljanja korupcijskih tveganj izdala priporočila.

Osnovni namen tematskega nadzora je svetovanje in strokovna pomoč subjektu javnega sektorja pri uresničevanju določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Komisija se je v konkretnem primeru odločila, da bo za mandatno obdobje od 2014 do 2018 izvedla tematski nadzor nad izvajanjem določb ZIntPK v subjektu javnega sektorja na lokalni ravni glede sledečih institutov:

 • nezdružljivost opravljanja funkcij,
 • prepoved članstva in dejavnosti,
 • prepoved in omejitve sprejemanja daril,
 • omejitve poslovanja (vključno s preverjanjem vključitve protikorupcijske klavzule v okviru pogodb, pridobljenih za namen nadzora omejitev poslovanja) ter
 • nasprotje interesov.

Občina Ribnica po oceni komisije precej zgledno in dosledno upošteva določbe ZIntPK ter pojasnila in mnenja, ki jih komisija na področju posameznih institutov sprejema in zastopa ter so bili predmet izvedenega tematskega nadzora. Kljub temu pa komisija na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev tematskega nadzora ter z namenom ustreznejšega upravljanja korupcijskih tveganj Občini Ribnica podaja sledeča priporočila:

 • komisija Občini Ribnica priporoča, da v letu 2019 za svojo in sosednje občine ter javne zavode v njihovi lasti organizira izvedbo usposabljanja javnih uslužbencev in funkcionarjev, ki so bili 18. 11. 2018 izvoljeni na lokalnih volitvah, in sicer v izvedbi predstavnikov Komisije za preprečevanje korupcije;
 • komisija župana Občine Ribnica ki je funkcijo opravljal v mandatu 2014 – 2018 poziva k odpravi nepravilnosti na področju upoštevanja določb 27. člena ZIntPK, tj. članstva poklicnega župana kot predstavnika skupščine v primeru dveh subjektov, in sicer IP Ribnica d.o.o. ter Hydrovod d.o.o. Župan je lahko član skupščine edino v primerih, ko slednja izvaja zgolj ustanoviteljske pravice. Nadzorna skupina je ugotovila, da akt, s katerim bi bil župan imenovan v skupščino navedenih pravnih oseb, ne obstaja. Komisija je v svoji nezavezujoči razlagi določb ZIntPK zapisala, da tega, kdo imenuje predstavnika ustanovitelja v skupščino družbe ZIntPK, ne ureja. Prvi odstavek 73. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB s spremembami, dalje ZJF) določa, da o ustanavljanju in ukinjanju pravnih oseb, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, odloča občinski svet, če ni s področnim zakonom ali zakonom o lokalni samoupravi določeno drugače. Glede na določbe prvega odstavka 27. člena ZIntPK, da poklicni župan ne sme zastopati gospodarske družbe oziroma biti član organa upravljanja ali nadzora v gospodarski družbi, bo župan Občine Ribnica moral navedeno nepravilnost odpraviti;
 • komisija Občino Ribnica poziva k vsakoletnemu pravočasnemu poročanju seznama prejetih daril funkcionarjev občine ter občine kot subjekta;
 • komisija Občini Ribnica priporoča, da za področje posredovanja seznama daril komisiji imenuje dve odgovorni osebi;
 • komisija glede na zaznane nepravilnosti in prakso pri upravljanju korupcijskega tveganja nastanka nasprotja interesov Občini Ribnici priporoča izvedbo dodatnega osveščanja funkcionarjev, vključno s poslovodnimi osebami javnih zavodov ter člani organov upravljanja in nadzora, in občinske uprave, zlasti uslužbencev, ki nudijo strokovno pomoč posameznim organom oziroma komisijam občine oziroma občinskega sveta;
 • komisija glede na zaznane nepravilnosti in prakso pri upravljanju korupcijskega tveganja nastanka omejitev poslovanja Občini Ribnici priporoča izvedbo dodatnega osveščanja funkcionarjev glede ažurnega zakonsko zahtevanega poročanja občini glede subjektov, s katerimi so povezani na način, ki ga določa 35. člen ZIntPK ter ažurno poročanje seznama subjektov, za katere veljajo omejitve poslovanja s strani Občine Ribnica komisiji.

Povzetek Poročila tematskega nadzora Občine Ribnica v mandatu 2014 – 2018 najdete v priponki.

Tematski nadzor – Občina Ribnica

Tematski nadzor Občine Ribnica
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar