Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma koruptivnih ravnanj odgovornih in uradnih oseb Mestne občine Slovenj Gradec pri postopku zaposlitve ožjega družinskega člana takratnega župana Matjaža Zanoškarja

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) sprejema naslednje

UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU

Mestna občina Slovenj Gradec (v nadaljevanju: MO SG) je:
1. Dne 30. 12. 2008, ko je bil župan Matjaž Zanoškar, objavila javni razpis za delovno mesto za določen čas »svetovalec za pripravo projektov« z diskriminatornim pogojem pri zahtevani poklicni izobrazbi – »profesor športne vzgoje«. Navedeni pogoj je bil v nasprotju s pogoji, določenimi v Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest MO SG (v nadaljevanju: Pravilnik). Na razpis se je prijavil en kandidat, in sicer ožji družinski član takratnega župana Matjaža Zanoškarja, ki je izpolnjeval razpisni pogoj (profesor športne vzgoje) in ga je občina tudi zaposlila. Da je šlo za diskriminatorno določen pogoj, dokazuje dejstvo, da je občina z razpisom iskala profesorja športne vzgoje, z izbranim kandidatom, ki je ta pogoj izpolnjeval, pa sklenila pogodbo za delu na projektu širokopasovno omrežje – »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja v Mislinjski in Dravski dolini«. Odločitev o izbiri in zaposlitvi kandidata je sprejela Lidija Požgan, takratna direktorica občinske uprave. Na ta način sta MO SG in Lidija Požgan omogočila premoženjsko in nepremoženjsko korist v obliki zaposlitve za določen čas ožjemu družinskemu članu takratnega župana Matjaža Zanoškarja, kar ustreza opredelitvi korupcije po 3. alineji 2. člena takrat veljavnega ZPKor.

2. Dne 16. 6. 2011, ko je bil župan Matjaž Zanoškar, na spletni strani MO SG objavila javni natečaj za prosto delovno mesto za nedoločen čas »svetovalec za pripravo projektov«. Občina je v natečaju določila prednostni kriterij – podeljen certifikat »Ecqa certified project manager«. Prijavljeni in izbrani za zaposlitev za nedoločen čas je bil v prejšnji točki omenjeni ožji družinski član takratnega župana občine. Komisija je ugotovila, da je prišlo pri natečajnem postopku do kršitve dolžnega ravnanja, saj je določen prednostni kriterij – podeljen certifikat »Ecqa certified project manager izrazito ustrezal ožjemu družinskemu članu župana Matjaža Zanoškarja, ki je bil na razpisu tudi izbran, pri čemer je temu kandidatu pridobitev certifikata v času zaposlitve za določen čas financirala občina sama. Na ta način sta MO SG in Lidija Požgan omogočila premoženjsko in nepremoženjsko korist v obliki zaposlitve za nedoločen čas ožjemu družinskemu članu takratnega župana Matjaža Zanoškarja, kar ustreza opredelitvi korupcije po 1. točki 4. člena ZIntPK.

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma koruptivnih ravnanj odgovornih in uradnih oseb Mestne občine Slovenj Gradec pri postopku zaposlitve ožjega družinskega člana takratnega župana Matjaža Zanoškarja
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar