Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sistemsko načelno mnenje o plagiatorstvu in drugih podobnih kršitvah ter o dolžnem ravnanju javnega funkcionarja in drugih odgovornih oseb

Na podlagi prvega odstavka 11. člena, 8. alineje prvega odstavka 12. člena in četrtega odstavka 51. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK), sprejema Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) naslednje sistemsko načelno mnenje:

  • ravnanje s pričakovano stopnjo integritete zahteva od javnega funkcionarja ali druge odgovorne osebe v javnem sektorju, ki je izpostavljena očitku plagiatorstva ali posluževanja drugih protipravnih ali neetičnih ravnanj v zvezi s svojo izobrazbo, da na očitke argumentirano javno odgovori in jih ovrže ali pa da odstopi s položaja oziroma funkcije;
  • odgovorna oseba v javnem sektorju, ki v postopku za imenovanje posameznika na javno funkcijo ali drugo zaposlitev v javnem sektorju namenoma ali iz malomarnosti opusti dolžno preverjanje obstoja in/ali verodostojnosti listin, ki dokazujejo izobrazbo oziroma pridobitev strokovnega ali znanstvenega naziva in izpolnjevanje drugih zahtevanih pogojev, je kršitev dolžnega ravnanja, ki v primeru, ko ima za posledico omogočanje neupravičene koristi, izpolnjuje tudi znake korupcije po 1. točki 4. člena ZIntPK;
  • ravnanje odgovorne osebe organa ali drugega subjekta v javnem sektorju, ki namenoma ali zaradi malomarnosti opusti dolžni nadzor in ukrepanje ter ugotavljanje odgovornosti v primerih, ko dejstva ali ugotovitve pristojnih institucij kažejo, da je v tem organu imenovana ali zaposlena oseba, ki ne izpolnjuje zahtevanih pogojev oziroma je izpolnjevanje pogojev za imenovanje ali zaposlitev dokazovala z neresničnimi navedbami ali ponarejenimi listinami o znanstvenem oziroma strokovnem nazivu ali listinami o nazivu, pridobljenem na podlagi prepisanega oziroma neupravičeno prevzetega tujega dela (plagiat), je kršitev dolžnega ravnanja, s katero je drugemu omogočeno, da se izogne zakonitim postopkom in ugotavljanju odgovornosti in s tem korupcija po 1. točki 4. člena ZIntPK.
Sistemsko načelno mnenje o plagiatorstvu in drugih podobnih kršitvah ter o dolžnem ravnanju javnega funkcionarja in drugih odgovornih oseb
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar