Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Mnenje KPK glede korupcijskih tveganj v zvezi z aktualnimi spremembami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) je na seji 21. 9. 2012 sprejela mnenje glede neustreznosti spreminjanja zakonodaje s področja ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter povezanimi korupcijskimi tveganji, ki je bilo posredovano vsem poslanskim skupinam in nepovezanim poslancem.

V državnem zboru namreč trenutno po nujnem postopku poteka sprejemanje Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: ZSPDSLS). Komisija, med drugim tudi v svojih postopkih, ugotavlja, da gre pri regulaciji ravnanja s stvarnim premoženjem kot tudi z njim povezanimi evidencami – tako na državni, še posebej pa na lokalni ravni – za korupcijsko izrazito izpostavljeno področje, na katerem deluje veliko zasebnih interesov in lobijev. Prehitre in nedomišljene rešitve pa obstoječa tveganja povečujejo in ustvarjajo še dodatna.

Ne gre spregledati, da je ta korupcijska izpostavljenost tudi posledica še vedno dokaj neurejenega premoženja države in lokalnih skupnosti v smislu neskladnosti dejanskega s pravnim stanjem oziroma katastrske in zemljiškoknjižne neurejenosti – posledično pa so neurejene tudi evidence stvarnega premoženja. Opisano dodatno potrjuje priloga Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti za leto 2012, v kateri se glede na navedene identifikatorje številnih enot premoženja sploh ne da prepoznati. Navedena neurejenost je rezultat odsotnosti dolžne skrbnosti pri gospodarjenju s stvarnim premoženjem, kar se med drugim odraža v negospodarnih in netransparentnih postopkih ravnanja s premoženjem, za kar ZSPDSLS ne predvideva sankcij.

Dolžnost države je, da ta tveganja identificira, sprejme ukrepe za njihovo obvladovanje ter s tem zavaruje javni interes. Komisija zato predlaga, da se v zakon vključijo prekrškovne in civilne sankcije, s katerimi bi sankcionirali odgovorne osebe in nedovoljene posle. Na ta način naj se uveljavi realna možnost za ugotavljanje in prevzemanje odgovornosti ter varuje javno premoženje kot ena najpomembnejših dobrin.

Celotno mnenje komisije s podrobnejšimi informacijami o tej problematiki je objavljeno v rubriki Odločitve in mnenja komisije – Mnenja

Mnenje KPK glede korupcijskih tveganj v zvezi z aktualnimi spremembami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar