Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 142

Ravnanje direktorja fundacije in predsednika sveta iste fundacije, ki skleneta pogodbo o svetovanju fundaciji s podjetjem direktorja fundacije, je kršitev dolžnega ravnanja in omogočanje koristi direktorju, kar ustreza definiciji korupcije po 3. alinei 2. člena ZPKor.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) na seji dne 22.9.2008 sprejela

Načelno mnenje številka 142

  • Ravnanje direktorja fundacije in predsednika sveta iste fundacije, ki skleneta pogodbo o svetovanju fundaciji s podjetjem direktorja fundacije, je kršitev dolžnega ravnanja in omogočanje koristi direktorju, kar ustreza definiciji korupcije po 3. alinei 2. člena ZPKor.

Obrazložitev

Komisija je prejela prijavo suma korupcije, v kateri prijavitelj med drugim navaja, da direktor ene izmed Fundacij, ki jo je ustanovil Državni zbor RS z odlokom dne 29.1.1998, neupravičeno prejema plačo oziroma nagrado za svoje delo, čeprav za to ni pravne podlage.

Pristojnost Komisije, da daje načelna mnenja, ureja 2. alineja 18. člena ZPKor, v 3. alineji 2. člena ZPKor pa je določeno, kaj v tem primeru pomeni beseda “korupcija”. Pristojnost dajanja načelnih mnenj iz 2. alineje 18. člena ZPKor je natančneje urejena v 1. alineji 13. člena Poslovnika komisije, ki določa: Komisija sprejema načelna mnenja o tem, ali določeno ravnanje ustreza definiciji korupcije iz ZPKor. V drugem odstavku istega člena Poslovnika pa je prav tako določeno, da mnenja komisije iz prve alineje prejšnjega odstavka nimajo pravnih ali materialnih posledic. Komisija poudarja, da sprejemanje načelnih mnenj ni postopek odločanja o pravicah in dolžnostih posameznika, saj že sam pojem “načelno mnenje” pove, da gre za neobvezne smernice, po katerih nedoločeno število neidentificiranih subjektov lahko ali pa tudi ne oblikuje svoje ravnanje, da se izognejo situacijam, v katerih lahko zapadejo tveganjem korupcije.

Komisija je na podlagi 11. člena Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor, Uradni list RS 2/04 in sprem.) pozvala Fundacijo, da navedbe prijavitelja pojasni in priloži ustrezno gradivo.

Fundacija je podala pojasnila in priložila gradivo.

Na podlagi razpoložljive dokumentacije in pojasnil fundacije Komisija ugotavlja:

Plačila direktorju so bila določena v Zakonu o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96), v Odloku o ustanovitvi Fundacije (Uradni list RS, št. 9/98) in Pravilih fundacije (Uradni list RS, št. 67/98). V teh aktih je določeno, da je direktor Fundacije upravičen samo do sejnin, potnih stroškov in dnevnic. Kljub temu je direktor Fundacije v imenu svojega podjetja 1.7.2004 sklenil pogodbo s Fundacijo, ki jo je v tem primeru zastopal predsednik sveta Fundacije, o opravljanju svetovanja, ipd. Za tovrstno svetovanje in izdelavo analiz je prejemal 2000 € neto mesečno. Znesek se je izplačeval kot pavšal ne glede na opravljeno delo. Pogodba je bila sklenjena brez sklepa sveta Fundacije in brez razpisa. Pogodbo je podpisal predsednik sveta Fundacije, čeprav s Pravili Fundacije ni bil pooblaščen za sklepanje pogodb. Pogodba je bila prekinjena 30.11.2007.

Funkcionarja Fundacije sta tako brez ustrezne pravne podlage podpisala pogodbo o svetovanju, na podlagi katere je direktor Fundacije v treh letih pridobil okrog 80.000 €. S tem sta kršila dolžno ravnanje, ki ga določajo Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, Odlok o ustanovitvi Fundacije in Pravila fundacije in pridobila premoženjsko korist direktorju ter tako izpolnila znake iz definicije korupcije v smislu 3. alineje 2. člena ZPKor.

S tem je načelno mnenje utemeljeno.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 142
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar