Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 140

Imenovanje vodilnih delavcev v javnem zavodu v nasprotju z določili in pogoji iz pravilnika o sistemizaciji delovnih mest tega zavoda ustreza definiciji korupcije, določeni v 3.alineji 2. člena ZPKor.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije ( Uradni list RS, št. 2/04 v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije na seji dne 8.8.2008 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 140

  • Imenovanje vodilnih delavcev v javnem zavodu v nasprotju z določili in pogoji iz pravilnika o sistemizaciji delovnih mest tega zavoda ustreza definiciji korupcije, določeni v 3.alineji 2. člena ZPKor.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je v februarju mesecu 2008 prejela anonimno prijavo z zaprosilom, da poda mnenje, ali ravnanje generalne direktorice enega od slovenskih javnih zavodov pri imenovanju treh pomočnikov ustreza definiciji korupcije po Zakonu o preprečevanju korupcije ( Ur. l. RS, št.2/04). V navedeni zadevi je Komisija na podlagi določil 11. člena ZKPor in 19. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije zaprosila zavod za posredovanje dokumentacije, ki se nanaša na navedena imenovanja vodilnih delavcev.

Pristojnost Komisije, da daje načelna mnenja, ureja 2. alineja 18. člena ZPKor, v 3. alineji 2. člena ZPKor pa je določeno, kaj v tem primeru pomeni beseda “korupcija”. Pristojnost dajanja načelnih mnenj iz 2. alineje 18. člena ZPKor je natančneje urejena v 1. alineji 13. člena Poslovnika komisije, ki določa: Komisija sprejema načelna mnenja o tem, ali določeno ravnanje ustreza definiciji korupcije iz ZPKor. V drugem odstavku istega člena Poslovnika pa je prav tako določeno, da mnenja komisije iz prve alineje prejšnjega odstavka nimajo pravnih ali materialnih posledic. Komisija poudarja, da sprejemanje načelnih mnenj ni postopek odločanja o pravicah in dolžnostih posameznika, saj že sam pojem “načelno mnenje” pove, da gre za neobvezne smernice, po katerih nedoločeno število neidentificiranih subjektov lahko ali pa tudi ne oblikuje svoje ravnanje, da se izognejo situacijam, v katerih lahko zapadejo tveganjem korupcije.

S pogledom v pridobljeno dokumentacijo je Komisija ugotovila, da je javni zavod na podlagi določil Statuta zavoda in Pravilnika o notranji organizaciji v zavodu sprejel tudi Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest. V šestem členu navedenega pravilnika, ki opredeljuje pogoje za zasedbo delovnih mest in razporejanje delavcev je navedeno, da je za vodilnega delavca zavoda lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • ima univerzitetno izobrazbo,
  • aktivno obvlada en svetovni jezik,
  • je državljan Republike Slovenije,
  • ima pet let delovnih izkušenj na področju dela zavoda in ima strokovne, vodstvene in organizacijske sposobnosti.

Iz razpoložljive dokumentacije je razvidno, da je generalna direktorica zavoda v skladu s svojimi pooblastili v letih 2007 in 2008 imenovala tri pomočnike generalne direktorice in sicer: pomočnika generalne direktorice za področje zaposlovanja, aktivne politike zaposlovanja in poklicne orientacije, pomočnika generalne direktorice za področje financ in računovodstva in pomočnika generalne direktorice za področje investicij ter nabave in vzdrževanja sredstev, javna naročila in delovna dovoljenja.

Komisija ugotavlja, da pri navedenih imenovanjih niso bila spoštovana določila Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest, saj nihče izmed navedenih v trenutku sklepanja pogodb o zaposlitvi ni predložil dokazila, da ima v skladu z določili 6. čl. prej navedenega pravilnika pet let delovnih izkušenj na področju dela zavoda.

V zvezi z navedenim je Komisija ugotovila, da je tudi Inšpektorat RS za delo v zavodu v letošnjem letu opravil izredni inšpekcijski pregled na področju delovnih razmerij in varnosti ter zdravja pri delu. Iz zapisnika o opravljenem inšpekcijskem nadzoru je med ostalim razvidno, da je tudi delovni inšpektor enako kot Komisija v primeru imenovanja pomočnikov generalne direktorice ugotovil, da ob imenovanju pomočnikov ni bilo izkazano, da imenovani pomočniki imajo pet let delovnih izkušenj na področju dela zavoda ter da imajo opravljeno usposabljanje, ki ga za vodilne delavce zahteva Pravilnik sistemizaciji delovnih mest.

Ob upoštevanju vsega navedenega Komisija meni, da je v obravnavanem primeru prišlo s strani generalne direktorice javnega zavoda do kršitve dolžnega ravnanja, saj je kljub določilom Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest, sprejela sklep o imenovanju treh pomočnikov generalne direktorice ter na podlagi tega sklenila tudi pogodbe o zaposlitvah z navedenimi, kljub temu, da le-ti niso izpolnjevali vseh zahtevanih pogojev iz 6. točke prej navedenega pravilnika. Zaradi navedenega je Komisija sprejela sklep, da ravnanje generalne direktorice javnega zavoda ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. člena ZPKor.

S tem je načelno mnenje utemeljeno.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 140
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar