Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 121

Ravnanje občinskega sveta, ki za člane komisij in odborov kot svojih delovnih teles, razen komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, imenuje občane, ki so v sorodstvenem razmerju s člani občinskega sveta oziroma občinskimi funkcionarji, ne ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alinee 2. člena ZPKor.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) na seji dne 13.3.2008 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 121

  • Ravnanje občinskega sveta, ki za člane komisij in odborov kot svojih delovnih teles, razen komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, imenuje občane, ki so v sorodstvenem razmerju s člani občinskega sveta oziroma občinskimi funkcionarji, ne ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alinee 2. člena ZPKor.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije je prejela dopis, iz katerega izhaja, da je občinski svet ene od slovenskih občin v svoja delovna telesa in sicer v Odbor za gospodarstvo, podjetništvo, drobno gospodarstvo in turizem, Odbor za kmetijstvo in prehrano ter Komisijo za statutarna in pravna vprašanja, imenoval družinske člane oziroma sorodnike članov občinskega sveta. Prijavitelj komisijo prosi za mnenje, ali so v takšnih ravnanjih občinskega sveta elementi korupcije.

Sestavo komisij in odborov kot delovnih teles občinskega sveta ter nezdružljivost članstva v delovnih telesih z drugimi dejavnostmi ali funkcijami ureja Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, 60/07, v nadaljevanju ZLS).

Tako 1. odstavek 30. člena ZLS določa, da ima občinski svet komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo imenuje izmed članov občinskega sveta.

Po 2. odstavku 30. člena občinski svet lahko ustanovi tudi druge komisije in odbore kot svoja delovna telesa. Člane komisij in odborov imenuje izmed članov občinskega sveta, lahko pa tudi izmed drugih občanov, vendar največ polovico članov. Delovno telo občinskega sveta vodi član občinskega sveta. Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.

Iz 31. člena ZLS izhaja, da komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s statutom občine in poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. Komisije in odbori občinskega sveta ter vsak član občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

Iz navedenih zakonskih določb, ki predstavljajo pravni temelj za imenovanje in sestavo delovnih teles občinskega sveta, izhaja, da vsa delovna telesa občinskega sveta (komisije in odbore) vodijo člani občinskega sveta, izključno člani občinskega sveta pa sestavljajo tudi komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Člane v drugih delovnih telesih, vendar največ polovico, lahko občinski svet imenuje tudi izmed občanov, ki niso člani občinskega sveta, pri čemer zakon ne preprečuje imenovanja družinskih članov ali drugih sorodnikov članov občinskega sveta za zunanje člane delovnih teles.

V 3. alinei 2. člena ZPKor je korupcija definirana kot vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega.

V obravnavanem primeru, ko je občinski svet imenoval v Odbor za gospodarstvo, v Odbor za kmetijstvo ter v Komisijo za statutarna in pravna vprašanja kot zunanje člane občane, ki so v sorodstvenem razmerju s člani občinskega sveta, Komisija ni ugotovila kršitve predpisov in s tem dolžnega ravnanja občinskega sveta, kar je eden od pogojev za obstoj korupcije po 2. členu ZPKor, zaradi česar je zaključila, da imenovanje z zakonom določenega števila članov delovnih teles občinskega sveta izmed občanov, ki so sorodniki članov občinskega sveta, nima znakov korupcije v smislu 3. alinee 2. člena ZPKor.

Ob navedenem načinu imenovanja članov delovnih teles, ki so sorodniki članov občinskega sveta pa Komisija opozarja občinske organe na etično in moralno spornost takšnih ravnanj, ki predstavljajo nepotizem, to je postavljanje sorodnikov na družbeno pomembne položaje. Z imenovanjem sorodnikov članov občinskega sveta na položaj članov delovnih teles pridobijo ti člani skupaj s člani, ki so njihovi sorodniki, večji vpliv pri odločanju o mnenjih in predlogih, ki jih delovna telesa dajejo občinskemu svetu. Da bi se izognili takšnim situacijam oziroma nepotizmu, Komisija občinam predlaga, da za člane delovnih teles ne imenujejo sorodnikov občinskih funkcionarjev.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 121
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar