Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 122

Sodelovanje javnega uslužbenca v vlogi člana razpisne komisije v postopku dodeljevanja sredstev za izvajanje razvojnega programa, v katerem je kot izvajalec izbran ponudnik, ki pri izvajanju programa sodeluje s poslovnim subjektom, katerega zastopnik je družinski član člana razpisne komisije, predstavlja konflikt interesov v smislu 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01).

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) na seji dne 13.3.2008 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 122

  • Sodelovanje javnega uslužbenca v vlogi člana razpisne komisije v postopku dodeljevanja sredstev za izvajanje razvojnega programa, v katerem je kot izvajalec izbran ponudnik, ki pri izvajanju programa sodeluje s poslovnim subjektom, katerega zastopnik je družinski član člana razpisne komisije, predstavlja konflikt interesov v smislu 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01).

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela prijavo, iz katere izhaja, da je bil v razpisno komisijo Javne agencije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), ki je izbirala izvajalce programa “Podeželska razvojna jedra” imenovan javni uslužbenec, ki je zakonski partner zastopnika poslovnega subjekta, ki je sodeloval kot podizvajalec pri izvedbi razpisanega programa. Iz prijave tudi izhaja, da je imel javni uslužbenec pri izbiri izvajalcev programa ne le formalni, temveč tudi dejanski vpliv, ker je bil seznanjen s poslovnim sodelovanjem med izvajalcem in podizvajalcem programa.

Komisija je na podlagi razpoložljive dokumentacije ugotovila, da je bila za izvedbo javnega razpisa za izvajanje programa “Podeželska razvojna jedra v letu 2007” s sklepom z dne 18.5.2007 imenovana razpisna komisija v sestavi predsednika in dveh članov. Iz zapisnikov o poteku postopka izbire je razvidno, da so vsi člani razpisne komisije sodelovali pri odpiranju vlog, pri ocenjevanju vlog in pri sestavi predloga za dodelitev sredstev sofinanciranja posameznim ponudnikom. Med izbranimi ponudniki je bil izbran tudi Zavod za razvoj podeželja Ciza, Ljubljana (v nadaljevanju Ciza), s katerim je JAPTI sklenil pogodbo o izvajanju aktivnosti podeželskega razvojnega jedra dne 18.7.2007 za 16.908,50 EUR. V času začetka in nadaljnjega poteka postopka izvedbe javnega razpisa, ki ga je vodila razpisna komisija JAPTI, je imel zavod Ciza že sklenjeno pogodbo za izvajanje posameznih aktivnosti v okviru podeželskega razvojnega jedra z Zavodom za kulturno izobraževanje Cekini Ljubljana (v nadaljevanju Cekini). Ta je bila sklenjena dne 24.4.2007 za 3.600 EUR oziroma 300 EUR mesečno. Pogodbo je v imenu zavoda Cekini podpisala njegova direktorica, ki je zakonska partnerka enega od članov razpisne komisije. Iz navedene pogodbe izhaja, da je zavod Ciza, ki je kandidiral in tudi uspel na javnem razpisu, izvedbo dela programa v okviru podeželskega razvojnega jedra prenesel v izvajanje zavodu Cekini Ljubljana. Ob upoštevanju vsebine in datumov pričetka razpisnega postopka z dne 18.5.2007, sklenjene pogodbe o izvajanju aktivnosti podeželskega razvojnega jedra med JAPTI in zavodom Ciza z dne 18.7.2008 ter pogodbe, sklenjene med zavodom Ciza in zavodom Cekini z dne 24.4.2007, je možno zaključiti, da je bil član razpisne komisije, ki je ocenila prijavljene vloge in jih predlagala v financiranje, med samim potekom postopka že seznanjen s poslovnim sodelovanjem med zavodom Ciza in zavodom Cekini, katerega direktorica je njegova zakonska partnerka.

V smislu 1. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07, ZJU) ima oseba, zaposlena v javni agenciji kot delu javnega sektorja, status javnega uslužbenca, za katerega veljajo določila Kodeksa ravnanja javni uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01).

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (v nadaljevanju Kodeks) v 1. odstavku 13. člena določa, da nastane nasprotje interesov v okoliščinah, pri katerih ima javni uslužbenec zasebni interes, ki je tak, da vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog. Po 2. odstavku 13. člena zasebni interes javnega uslužbenca vključuje kakršno koli korist zanj, za njegovo družino, bližnje sorodnike, prijatelje ali osebe javnega ali zasebnega prava, s katerimi ima ali je imel poslovne ali politične stike.

Tretji odstavek 13. člena Kodeksa vzpostavlja obveznost javnega uslužbenca, da je pozoren na obstoj dejanskega ali možnega nasprotja interesov in da se izogne takšnemu nasprotju interesov.

V obravnavanem primeru, ko je bil javni uslužbenec seznanjen s poslovnim sodelovanjem med zavodom Ciza kot ponudnikom za izvajanje razpisanega programa in zavodom Cekini, katerega zastopnica je njegova zakonska partnerka, je s sodelovanjem v razpisni komisiji imel možnost vpliva na ocenitev in s tem izbiro ponudnikov, od katerih je bil v financiranje predlagan tudi zavod Ciza. Sodelovanje javnega uslužbenca v razpisni komisiji je po mnenju Komisije vplivalo ali vsaj ustvarilo videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njegovih javnih nalog in tako ustvarilo konflikt interesov. Javni uslužbenec bi se temu konfliktu lahko in moral izogniti s tem, da bi se izločil iz vseh postopkov, ki so v kakršnikoli povezavi z zavodom Cekini, katerega zastopnica je njegova zakonska partnerka, kar zahteva tudi 3. odstavek 13. člena Kodeksa. Ker tega ni storil, je prekršil navedeno določbo in dopustil nastanek konflikta interesov.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 122
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar