Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 120

Vrednost “naročil male vrednosti” iz 1. odstavka 28. člena ZPKor ustreza vrednostim javnih naročil, pri katerih je potrebno po 2. odstavku 24. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, v nadaljevanju ZJN-2) izvesti postopek z zbiranjem ponudb in znaša v primeru naročanja blaga in storitev 40.000 EUR, v primeru naročanja gradenj pa 80.000 EUR. Ena dvanajstina njihovih vrednosti, za katere ne velja omejitev poslovanja v smislu 1. odstavka 28. člena ZPKor, v primeru naročanja blaga in storitev tako znaša 3.333 EUR, v primeru naročanja gradenj pa 6.666 EUR.  

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) v zadevi naročil male vrednosti na seji dne 19.2.2008 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 120

  • Vrednost “naročil male vrednosti” iz 1. odstavka 28. člena ZPKor ustreza vrednostim javnih naročil, pri katerih je potrebno po 2. odstavku 24. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, v nadaljevanju ZJN-2) izvesti postopek z zbiranjem ponudb in znaša v primeru naročanja blaga in storitev 40.000 EUR, v primeru naročanja gradenj pa 80.000 EUR. Ena dvanajstina njihovih vrednosti, za katere ne velja omejitev poslovanja v smislu 1. odstavka 28. člena ZPKor, v primeru naročanja blaga in storitev tako znaša 3.333 EUR, v primeru naročanja gradenj pa 6.666 EUR.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela dopis občine Duplek, ki prosi za mnenje, od katere vrednosti javnih naročil se šteje ena dvanajstina vrednosti naročila male vrednosti, za katera ne velja prepoved poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor glede na to, da niti ZJN-2 niti Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2008 in 2009 ne vsebujeta več določb o naročilih male vrednosti.

Po 1. odstavku 28. člena ZPKor so iz omejitev poslovanja med naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih in poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar naročnika ali njegov družinski član imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža nad 20%, izvzeta javna naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (ZIPRS0708), ki je kot najvišjo vrednost naročil male vrednosti določal vrednost 41.729 EUR za naročanje blaga in storitev ter vrednost 83.459 EUR za naročanje gradenj, z uveljavitvijo ZIPRS0809 za leto 2008 ne velja več, ker tudi ZJN-2 pojma “naročila male vrednosti” ne pozna več.

ZJN-2 v 24. členu ločuje postopke glede na vrednosti javnih naročil (brez DDV). Za naročanje blaga in storitev v vrednosti od vključno 10.000 EUR do 40.000 EUR ter za naročanje gradenj v vrednosti od vključno 20.000 EUR do 80.000 EUR je določen postopek zbiranja ponudb, pri čemer mora naročnik v smislu 95. člena ZJN-2 pisno obrazložiti in dokumentirati izbiro najugodnejše ponudbe in ponudnika in pri tem spoštovati temeljna načela javnega naročanja.

Določba 5. odstavka 24. člena ZJN-2 vsebuje navedbo, da se določbe zakona ne uporabljajo za javna naročila, katerih vrednost je nižja od 10.000 EUR brez DDV za blago in storitve in 20.000 EUR brez DDV za gradnje. Naročniki so glede teh naročil dolžni voditi le evidenco o njihovi oddaji, ki obsega navedbo predmeta in vrednosti javnega naročila, iz česar izhaja, da je ZJN-2 ta naročila izvzel iz postopkovnih določb.

ZPKor je v določbi 1. odstavka 28. člena kot mejno vrednost, za katero niso podane omejitve pri poslovanju, določil eno dvanajstino vrednosti “naročil male vrednosti”, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna. Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in dr., ZJN-1), ki je uveljavil pojem “naročila male vrednosti”, ki ga ZJN-2 ne uporablja več, v 124. členu določa, da je postopek za oddajo naročila male vrednosti postopek oddaje javnega naročila, katerega ocenjena vrednost je nižja od vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. ZIPRS0708, ki je veljal za leto 2007, je kot najvišje vrednosti za naročila male vrednosti določal znesek 41.729 EUR za blago in storitve ter znesek 83.459 EUR za gradnje. Navedene vrednosti naročil, ki sta jih prej veljavni ZJN-1 in ZIPRS0708 opredelila kot naročila male vrednosti, ustrezajo sedanjim vrednostim, pri katerih je potrebno izvesti postopek z izbiranjem ponudb.

Izhajajoč iz navedene veljavne zakonodaje, Komisija meni, da je pri izvajanju omejitev poslovanja v smislu 1. odstavka 28. člena ZPKor, potrebno ohraniti razmerje med najvišje določenimi vrednostmi, ki jih je prej veljavni ZJN-1 opredelil kot “naročila male vrednosti” in vrednostmi, ki jih opredeljuje sedaj veljavni ZJN-2. Ob upoštevanju te primerjave najvišja vrednost “naročil male vrednosti” ustreza približni vrednosti javnih naročil, pri katerih je potrebno v smislu 2. odstavka 24. člena ZJN-2 izvesti postopek z zbiranjem ponudb, to pa je 40.000 EUR za blago in storitve ter 80.000 EUR za gradnje. Enaka izhodišča je zavzelo tudi Ministrstvo za finance, ki je kot organ, pristojen za razlago predpisov s področja javnega naročanja, odgovorilo na zaprosilo Komisije.

Najvišja vrednost javnih naročil, ki se lahko nabavijo z zbiranjem ponudb, tako za blago in storitve znaša 40.000 EUR, za gradnje pa 80.000 EUR. V prvem primeru (nabava blaga in storitev) omejitve poslovanja po prvem odstavku 28. člena ZPKor torej ne veljajo, če gre za nabavo blaga in storitev v vrednosti do 3.333 EUR, v drugem primeru (gradbene storitve) pa ne veljajo, če gre za naročilo gradbenih storitev v vrednosti do 6.666 EUR.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 120
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar