Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 82

Dejavnost tolmačenja oziroma prevajanja šteje med kulturno delo v primerih, ko gre za ustvarjanje in posredovanje kulturnih dobrin s področja besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih in avdiovizualnih umetnosti, medijev, založništva, knjižničarstva ali kinematografije in je pod temi pogoji v smislu 2. odstavka 19. člena ZPKor izvzeta iz omejitev glede nezdružljivosti opravljanja poklicne funkcije s pridobitno dejavnostjo.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) na seji dne 10.5.2007 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 82

  • Dejavnost tolmačenja oziroma prevajanja šteje med kulturno delo v primerih, ko gre za ustvarjanje in posredovanje kulturnih dobrin s področja besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih in avdiovizualnih umetnosti, medijev, založništva, knjižničarstva ali kinematografije in je pod temi pogoji v smislu 2. odstavka 19. člena ZPKor izvzeta iz omejitev glede nezdružljivosti opravljanja poklicne funkcije s pridobitno dejavnostjo.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je bila ob prijavi premoženjskega stanja funkcionarja seznanjena, da poklicni funkcionar opravlja poleg svoje funkcije še dejavnost tolmačenja kot samostojni poklic.

19. člen ZPKor v 1. odstavku določa, da poklicni funkcionar ne sme samostojno ali v delovnem razmerju opravljati poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka. 2.odstavek 19. člena pa določa, da ne glede na določbo iz 1.odstavka poklicni funkcionar lahko opravlja pedagoško, znanstveno, raziskovalno, umetniško, kulturno in publicistično delo.

Ob navedeni zakonski omejitvi glede nezdružljivosti opravljanja poklicne funkcije se je Komisiji postavilo vprašanje, ali šteje dejavnost tolmačenja oziroma prevajanja med kulturne dejavnosti, ki so v smislu 2.odstavka 19. člena ZPKor izvzete iz omejitev o nezdružljivosti.

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 7/07, v nadaljevanju ZUJIK), ki opredeljuje kulturne dejavnosti, v 1.odstavku 4. člena določa, da so kulturne dejavnosti vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti, ter novih medijev, na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije in na drugih področjih kulture. V 2.odstavku 4. člena pa je določeno, da v dvomu, ali je posamezna dejavnost kulturna dejavnost, odloči minister, pristojen za kulturo.

Iz navedene zakonske določbe izhaja, da med kulturne dejavnosti sodijo vse oblike ustvarjanja ter posredovanja in varovanja kulturnih dobrin s področja umetnosti, založništva, knjižničarstva, kinematografije in drugih področij kulture, kar pomeni, da med kulturne dejavnosti lahko štejemo le tiste dejavnosti, ki pomenijo ustvarjanje, posredovanje ali varovanje dobrin z različnih področij kulture.

Ob upoštevanju zakonske definicije kulturnih dejavnosti Komisija meni, da je tolmačenje oziroma prevajanje kulturna dejavnost le, ko gre za besedno ali pisno ustvarjanje na kateremkoli področju umetnosti, knjižničarstva, založništva, kinematografije ali novih medijev, v drugih primerih, ko se tolmačenje oziroma prevajanje opravlja ob poslovnih srečanjih in podobnih prireditvah, ki ne predstavljajo ustvarjanja ali posredovanja kulturnih dobrin, pa ta dejavnost po mnenju Komisije ne šteje med kulturne dejavnosti in je v tem primeru poklicni funkcionar ne sme opravljati. Da bi se funkcionarji izognili posledicam nezdružljivosti, jim Komisija priporoča, da v dvomu, ali dejavnost, ki jo opravljajo, sodi med kulturne dejavnosti, pridobijo mnenje ministra, pristojnega za kulturo, v smislu 2.odstavka 4. člena ZUJIK.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 82
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar