Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 83

Podpisovanje pogodb, ki vsebujejo elemente, za katere je po določilih statuta njihove občine potrebno vnaprejšnje soglasje občinskega sveta, s strani župana brez ustreznega sklepa občinskega sveta, ustreza definiciji korupcije, določeni v 3. alineji 2. člena ZPKor.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije ( Uradni list RS, št. 2/04 v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije na seji dne 10.5.2007 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 83

  • Podpisovanje pogodb, ki vsebujejo elemente, za katere je po določilih statuta njihove občine potrebno vnaprejšnje soglasje občinskega sveta, s strani župana brez ustreznega sklepa občinskega sveta, ustreza definiciji korupcije, določeni v 3. alineji 2. člena ZPKor.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je konec leta 2006 prejela prijavo novinarke in dokumentacijo, ki sta se nanašali na skrbni pregled Pogodbe o skupnem vlaganju, osnutka Družbene pogodbe in Urbanistične pogodbe, sklenjeni med Mestno občino Ljubljana (v nadaljevanju MOL) in TriGranit PCL d.o.o. z opozorilom, da je pri podpisu Urbanistične pogodbe prišlo do prekoračitve pooblastil s strani tedanje županje MOL Danice Simšič, ko je brez sklepa Mestnega sveta MOL podpisala to pogodbo v oktobru leta 2006, le nekaj dni pred volitvami v MOL.

V zvezi s tem je Komisija pregledala razpoložljivo dokumentacijo, zbrala dodatna obvestila ter ugotovila, da so Holding Slovenskih Železnic, Javna agencija za železniški promet RS in MOL v letu 2004 objavili Povabilo k izrazitvi zanimanja za strateško in kapitalsko udeležbo pri projektu Potniški center Ljubljana. Najbolj ugodno ponudbo je dalo podjetje TriGranit Holding Limited, s katerim so v letu 2005 pričeli s pogajanji.

18. septembra 2006 je Mestni svet MOL na 50. izredni seji Mestnega sveta MOL med ostalimi točkami dnevnega reda, v zadnji, 5. točki obravnaval predlog Odloka o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana, predlog Odloka o programu opremljanja za območje Potniškega centra ljubljana in predlog Sklepa v zvezi s skupnim vlaganjem za izgradnjo Potniškega centra Ljubljana. Oba odloka sta bila sprejeta po večurni razpravi z večino glasov prisotnih svetnikov na seji Mestnega sveta MOL. Ker je bilo gradivo o skupnem vlaganju za izgradnjo Potniškega centra Ljubljana opredeljeno v posameznih delih kot zaupno, je bila seja Mestnega sveta v tem delu zaprta za javnost. Iz zapisnika 50. izredne seje Mestnega sveta MOL je razvidno, da je bilo gradivo o skupnem vlaganju za izgradnjo Potniškega centra Ljubljana obravnavano.

Svetnikom je bilo predstavljeno gradivo ter predlagani sklepi, povezani s skupnim vlaganjem za izgradnjo Potniškega centra Ljubljana. Tako je bilo svetnikom predlagano, da sprejmejo sklep, s katerim bi odobrili sklenitev Pogodbe o skupnem vlaganju in odobrili tudi pridobitev poslovnega deleža s strani MOL v družbi, ki se ustanavlja s Pogodbo o skupnem vlaganju. Iz gradiva je razvidno, da bi MOL pridobil kapitalski delež v višini 9,6% kar znaša 6.400.000 EUR. Za pridobitev tega deleža bi MOL morala v družbo vložiti:

  • stvarni vložek v obliki prenosa lastninske pravice na nepremičninah na območju zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana in sicer na zemljiščih v skupni izmeri 6.051,7 m2,
  • stvarni vložek v obliki prenosa stavbne pravice za obdobje 99 let na zemljiščih v skupni izmeri 243,70 m2 in
  • denarna sredstva in sicer v višini razlike med komunalnim prispevkom, ki se odmeri družbi kot investititorju gradnje Potniškega centra Ljubljana ter seštevkom zneska 4.000.000 EUR ( ki ga družba kot komunalni prispevek plača MOL) ter zneska, ki predstavlja vrednost komunalne infrastrukture, katere gradnjo bo financirala družba, kar se uredi s posebno pogodbo.

Svetniki Mestnega sveta MOL o predlogu Sklepa v zvezi s skupnim vlaganjem za izgradnjo Potniškega centra Ljubljana niso sklepali, ker je bila seja v poznih nočnih urah zaradi nesklepčnosti prekinjena. O navedenem vlaganju Mestni svet MOL ni razpravljal oz. sklepal niti na drugih rednih sejah do konca svojega mandata.

Kljub navedenemu je Komisija ugotovila, da je Danica Simšič dne 20. 10. 2006 kot županja MOL podpisala Urbanistično pogodbo sklenjeno med MOL in TriGranit PCL d.o.o., pri čemer je na zadnji strani pogodbe navedeno, da pogodbeni stranki izjavljata in jamčita, da imata vsa pooblastila za sklenitev te pogodbe. Z navedeno pogodbo je MOL med ostalim prevzela obveznost izpeljave vseh postopkov potrebnih za prenos lastništva nepremičnin MOL na Projektno družbo z obveznostjo MOL, da mora po zaključku vseh postopkov nepremičnine v neposredni lasti MOL bodisi prodati Projektni družbi, bodisi zamenjati za nepremičnine potrebne za izgradnjo komunalne infrastrukture. Navedena pogodba prav tako določa obveznost MOL, da ustanovi stavbne pravice na nepremičninah v lasti MOL za čas 99 let v korist Projektne družbe, s čimer bi le tej omogočila pridobitev gradbenega dovoljenja.

Statuta MOL v 27. členu določa, da je Mestni svet pristojen za odločanje o pridobitvi in odtujitvi premoženja MOL, razen o pridobitvi ali odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja MOL do vrednosti, za katero ni predpisan javni razpis. Prav tako določa, da je v skladu z določili 51. člena župan pristojen za odločanje o odtujitvi in pridobitvi premoženja v primerih, ko je način odtujitve predpisan s posebnimi zakoni ter v primerih, ko gre za odtujitev ali pridobitev premičnega ter pridobitev nepremičnega premoženja MOL do vrednosti, za katero ni predpisan javni razpis. Ob upoštevanju statutarnih določil Komisija meni, da je zaradi navedenega v obravnavanem primeru prišlo s strani Danice Simšič, tedanje županje MOL do kršitve dolžnega ravnanja, saj je v nasprotju s svojimi pooblastili in določili Statuta MOL s podpisom Urbanistične pogodbe razpolagala z nepremičninami v lasti MOL brez ustreznih sklepov Mestnega sveta MOL, ter s tem pridobila korist družbi TriGranit PCL d.o.o. v obliki sklenitve pogodbe, ki sicer ne bi mogla biti sklenjena. Zaradi navedenega je Komisija sprejela sklep, da ravnanje Danice Simšič pri podpisu Urbanistične pogodbe ustreza definiciji korupcije po 3. alinei 2. člena ZPKor.

Načelno mnenje je s tem utemeljeno.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 83
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar