Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 81

Poklicni občinski funkcionar je v smislu 2. odstavka 20. člena ZPKor kot predstavnik ustanovitelja lahko član sveta javnega zavoda ali javne agencije oziroma član nadzornega organa javnega podjetja ali javne agencije, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) v zadevi nezdružljivosti funkcij občinskih poklicnih funkcionarjev, na seji dne 13.4.2007 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 81

  • Poklicni občinski funkcionar je v smislu 2. odstavka 20. člena ZPKor kot predstavnik ustanovitelja lahko član sveta javnega zavoda ali javne agencije oziroma član nadzornega organa javnega podjetja ali javne agencije, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela anonimno prijavo, iz katere izhaja, da je v svet Splošne bolnišnice Slovenj Gradec Vlada RS imenovala poklicnega župana občine Ravne na Koroškem, kar naj bi bilo v nasprotju z 2.odstavkom 20. člena ZPKor, saj ni bil imenovan kot predstavnik občine.

Po 1. odstavku 20. člena ZPKor poklicni funkcionar ne sme opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, podjetjih, gospodarskih interesnih združenjih, zbornicah, ki izvajajo javna pooblastila, zavodih, zadrugah, skladih in agencijah. V 2.odstavku 20.člena ZPKor je določeno, da je ne glede na določbo 1. odstavka poklicni funkcionar kot predstavnik organa lahko član sveta javnega zavoda ali javne agencije oziroma član nadzornega sveta javnega podjetja, javnega sklada ali gospodarske družbe, v kateri je država ali lokalna skupnost imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju oziroma kapitalu.

Iz določbe 2.odstavka 20.člena ZPKor izhaja le, da je poklicni funkcionar lahko član sveta javnega zavoda kot predstavnik organa, pri čemer zakon ne določa, kateri organ je pri tem mišljen. Za razjasnitev tega vprašanja je po mnenju Komisije potrebno upoštevati tudi predpise s področja dejavnosti javnih zavodov , ki urejajo imenovanje in sestavo organov upravljanja oziroma svetov zavodov.

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št.12/91 do 36/00, v nadaljevanju ZZ) v 29. členu določa sestavo sveta zavoda. Po navedeni določbi svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda ter predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.

Konkretnejše določbe o ustanoviteljstvu in sestavi svetov zdravstvenih zavodov vsebuje Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZZDej). Po navedenem zakonu sodi bolnišnična dejavnost med zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, katere mrežo v smislu 5. člena ZZDej zagotavlja Republika Slovenija. 28. člen ZZDej določa, da zdravstveni zavod, ki ga upravlja svet zavoda, sestavljajo predstavniki ustanoviteljev, delavcev zavoda ter zavarovancev oziroma drugih uporabnikov. Svet javnega zdravstvenega zavoda, ki opravlja dejavnost na sekundarni ravni, sestavljajo tudi predstavniki občin oziroma mesta, na katerih območju zavod opravlja dejavnost. Sestavo in številčno razmerje predstavnikov v svetu določi ustanovitelj z aktom o ustanovitvi.

Vlada Republike Slovenije je kot ustanovitelj javnega zavoda s Sklepom o spremembah sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice Slovenj Gradec v javni zdravstveni zavod, št. 01403-73/2006 z dne 11.4.2006, določila sestavo in število članov sveta. Po navedenem Sklepu sestavljajo svet zavoda predstavniki: ustanovitelja, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mestne občine Slovenj Gradec in delavcev zavoda.

Iz določil 28. člena ZZDej in Akta o ustanovitvi Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, ki določata sestavo sveta zdravstvenega zavoda, ne izhaja nikakršna omejitev glede imenovanja predstavnikov ustanovitelja, kar pomeni, da ima ustanovitelj možnost imenovati kot svojega predstavnika v svet zavoda tudi člane lokalnih skupnosti z območja, na katerem opravlja zdravstveni zavod svojo dejavnost.

V obravnavanem primeru, ko je Vlada RS kot predstavnika ustanovitelja na podlagi 28. člena ZZDej v svet bolnišnice imenovala poklicnega župana, po mnenju Komisije ni bilo kršeno določilo 2.odstavka 20.člena ZPKor, saj poklicni občinski funkcionar nastopa v svetu javnega zavoda v funkciji predstavnika organa, Vlade RS, ki je ustanovitelj javnega zavoda.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 81
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar