Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 71

Ravnanje uradnih oseb Ministrstva za notranje zadeve – Policije, ki so izdale odločbo o ustanovitvi začasnega mejnega prehoda Pince brez zaračunavanja posebnih stroškov pobudniku ustanovitve, ne ustreza definiciji korupcije, določeni v 3.alinei 2. člena ZPKor.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) na seji dne 21.2.2007 sprejela

Načelno mnenje številka 71

  • Ravnanje uradnih oseb Ministrstva za notranje zadeve – Policije, ki so izdale odločbo o ustanovitvi začasnega mejnega prehoda Pince brez zaračunavanja posebnih stroškov pobudniku ustanovitve, ne ustreza definiciji korupcije, določeni v 3.alinei 2. člena ZPKor.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je od novinarja komercialne televizije POP TV prejela zahtevo, da preuči ravnanje uradnih oseb Ministrstva za notranje zadeve – Policija, ki so odločale o ustanovitvi začasnega mejnega prehoda Pince na meji med Republiko Slovenijo ter Republiko Madžarsko in v odločbi (PU Murska Sobota, šifra 2251-230/2006/7 (3g23-02), 26.9.2006) ugotovile, da stroški z vzpostavitvijo začasnega mejnega prehoda ne bodo nastali. V zahtevi se novinar sklicuje na 20. člen Zakona o nadzoru državne meje – uradno prečiščeno besedilo (ZNDM-1-UPB2) (Uradni list RS 110/06), ki določa, da stroške ustanovitve in obratovanja začasnega mejnega prehoda krije pobudnik ustanovitve, in navaja primere z območja PU Murska Sobota, ko je policija stroške ustanovitve in obratovanja začasnega mejnega prehoda pobudnikom zaračunala. Komisija je zahtevo sprejela v obravnavo in na podlagi 11. člena ZPKor zaprosila Generalno policijsko upravo pri Ministrstvu za notranje zadeve za podatke o stroških ustanovitve in obratovanja začasnega mejnega prehoda Pince.

Generalna policijska uprava (GPU) v odgovoru, št. 225-34/2007/2 (2131-3), 1.2.2007, navaja, da je bil začasni mejni prehod Pince ustanovljen za čas dokončanja gradbenih del na avtocesti Pince – Lendava v gradnji, od 1.10.2006 do 31.12.2007. PU Murska Sobota je v postopku za izdajo odločbe o ustanovitvi začasnega mejnega prehoda med drugim upoštevala mednarodne obveznosti države pri izgradnji evropskega avtocestnega koridorja in potrebo po pospešenem razvoju avtocestnega omrežja, s katerim se bo Republika Slovenija vključila v prometno omrežje Evropske unije. Z ustanovitvijo in obratovanjem začasnega mejnega prehoda, ki je v neposredni bližini stalnega mejnega prehoda za mednarodni promet Pince, je policija zasledovala tudi prometni varnostni vidik, da izredni promet, ki poteka po avtocesti v gradnji, ne vpliva na prometne razmere po rednem cestnem omrežju.

GPU v odgovoru ugotavlja, da je PU Murska Sobota po ustreznih kazalcih pravilno ocenila, da stroški ustanovitve in obratovanja začasnega mejnega prehoda Pince ne bodo nastali, ker aktivnosti policije na tem območju že potekajo kot sestavni del rednih nalog v okviru stalnega mednarodnega mejnega prehoda Pince. Policisti torej opravljajo naloge na začasnem mejnem prehodu v okviru rednih nadzorov in zaradi neposredne bližine stalnega mejnega prehoda ni nobene potrebe po posebnih kontrolnih točkah in dodatnih obremenitvah. Tako GPU ocenjuje, da tudi ni nobenih posebnih stroškov ustanavljanja in obratovanja začasnega mejnega prehoda Pince, ki bi jih lahko PU Murska Sobota zaračunala pobudniku ustanovitve.

V drugih primerih, ki jih navaja vlagatelj zahteve za preučitev dolžnega ravnanja uradnih oseb policije pri ustanovitvi in obratovanju začasnega mejnega prehoda Pince, je po ugotovitvi GPU šlo za razne javne prireditve. V teh primerih je morala PU Murska Sobota posebej za ta namen ustanoviti začasni mejni prehod ter povečati število in aktivnosti policistov izven rednih nalog, kar je povsem drugačna situacija. Pri tem so nastali izredni stroški iz naslova dodatnih aktivnosti policistov in uporabe službenih vozil policije, ki jih je PU Murska Sobota pobudnikom zaračunala. V primeru začasnega mejnega prehoda Pince teh stroškov po oceni GPU ni in jih zato tudi ni dopustno zaračunati.

Odgovor Generalne policijske uprave je po mnenju Komisije povsem jasen in sprejemljiv. Ker izrednih stroškov z ustanavljanjem in obratovanjem začasnega mejnega prehoda Pince, ki bi presegali stroške izvajanja rednih nalog na stalnem mejnem prehodu, ni, jih PU Murska Sobota ne more zaračunavati. Zaradi tega Komisija meni, da ravnanje uradnih oseb Ministrstva za notranje zadeve, ki so sprejele odločitev o ustanovitvi in obratovanju začasnega mejnega prehoda Pince brez zaračunavanja posebnih stroškov pobudniku ustanovitve, ne predstavlja kršitve dolžnega ravnanja in nima znakov korupcije, določenih v 3.alinei 2. člena ZPKor.

S tem je načelno mnenje utemeljeno.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 71
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar