Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 70

Javni zavod, javno podjetje, javni sklad ali javna agencija, katerih ustanoviteljica je občina, lahko v smislu 28. člena ZPKor preko javnih naročil brez omejitev poslujejo s poslovnim subjektom, katerega imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža je občinski funkcionar, če navedeni funkcionar ni tudi član organa upravljanja ali nadzornega organa tega javnega zavoda, javnega podjetja, javnega sklada ali javne agencije.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št 2/04, 97/05-U-I-163/05, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi omejitev poslovanja po 28. členu ZPKor na seji dne 21.2.2007 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 70

  • Javni zavod, javno podjetje, javni sklad ali javna agencija, katerih ustanoviteljica je občina, lahko v smislu 28. člena ZPKor preko javnih naročil brez omejitev poslujejo s poslovnim subjektom, katerega imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža je občinski funkcionar, če navedeni funkcionar ni tudi član organa upravljanja ali nadzornega organa tega javnega zavoda, javnega podjetja, javnega sklada ali javne agencije.

Obrazložitev

Mestna občina Murska Sobota je zaprosila Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) za mnenje, ali lahko javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, poslujejo preko javnih naročil s poslovnim subjektom, katerega nosilec je hkrati tudi član mestnega sveta občine, ki je ustanoviteljica teh pravnih oseb.

1. odstavek 28. člena ZPKor v povezavi z Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije štev. U-I-136/05-36 (Uradni list RS, št.97/05) omejuje poslovanje prek javnih naročil med naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih in poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar naročnika oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%. Izjema pri omejitvi poslovanja so naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.

2. odstavek 28. člena ZPKor pa omejuje poslovanje med naročnikom, ki posluje po predpisih o javnih naročilih in poslovnim subjektom, v katerem je posameznik, ki je član organa upravljanja ali nadzornega organa tega naročnika, hkrati tudi član poslovodnega organa ali imetnik poslovnega deleža preko 20% v poslovnem subjektu.

Iz zakonske določbe po 1.odstavku 28. člena izhaja omejitev poslovanja med naročnikom, ki posluje po predpisih o javnih naročilih (javni naročnik) in poslovnim subjektom, v katerem je funkcionar naročnika imetnik poslovnega deleža preko 20%, kar pomeni, da poslovni subjekt, v katerem je občinski funkcionar imetnik poslovnega deleža preko 20%, ne sme poslovati z občino, v kateri opravlja funkcionar svojo funkcijo. Omejitev poslovanja po 2.odstavku 28. člena pa je podana med javnim naročnikom in poslovnim subjektom v primeru, ko je član organa upravljanja ali nadzornega organa tega javnega naročnika hkrati tudi direktor ali imetnik poslovnega deleža v poslovnem subjektu v višini nad 20%.

Na podlagi Odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-163/05-36, ki je posegla v določbe 1.odstavka 28. člena ZPKor, je Komisija sprejela in objavila Spremembe seznama poslovnih subjektov, s katerimi ne smejo poslovati naročniki po 1.odstavku 28. člena ZPKor ter ga objavila v Uradnem listu RS, št.106/05 in na spletni strani Komisije pod naslovom arhiv.kpk-rs.si.

Ob upoštevanju veljavnih zakonskih omejitev poslovanja preko javnih naročil je v obravnavanem primeru, ko je občinski funkcionar imetnik preko 20% poslovnega deleža v poslovnem subjektu, podana omejitev poslovanja po 1.odstavku 28.člena le med občino, v kateri funkcionar opravlja svojo funkcijo in njegovim poslovnim subjektom. V primeru, da je občinski funkcionar, ki je direktor ali imetnik preko 20% poslovnega deleža v poslovnem subjektu, tudi član organa upravljanja ali nadzornega organa javnega zavoda, javnega podjetja, javnega sklada ali javne agencije, pa je podana omejitev poslovanja po 2.odstavku 28.člena med javnim zavodom, javnim podjetjem, javnim skladom ali javno agencijo in funkcionarjevim poslovnim subjektom. Iz navedenega izhaja, da je omejitev poslovanja podana le, ko obstaja neposredna funkcijska povezanost med funkcionarjem in konkretnim javnim naročnikom (v obravnavanem primeru občino) ter funkcionarjevim poslovnim subjektom in ne med tistimi javnimi naročniki, ki jih je ustanovila občina ter funkcionarjevim poslovnim subjektom, če v teh naročnikih funkcionar ni član organa upravljanja ali nadzornega organa.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 70
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar