Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 72

Funkcija nepoklicnega župana je združljiva s funkcijo državnega sekretarja v Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, v smislu 21. člena ZPKor in 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZLS) ter v povezavi z 31. členom ZPKor.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije na seji dne 21.2.2007 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 72

  • Funkcija nepoklicnega župana je združljiva s funkcijo državnega sekretarja v Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, v smislu 21. člena ZPKor in 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZLS) ter v povezavi z 31. členom ZPKor.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je bila zaprošena za mnenje, ali je funkcija župana združljiva s funkcijo državnega sekretarja v Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.

21. člen ZPKor, ki ureja nezdružljivost funkcij nepoklicnih funkcionarjev, določa, da nepoklicni funkcionarji ne smejo opravljati dejavnosti upravljanja ali zastopanja v javnih zavodih, javnih podjetjih, javnih skladih ali javnih agencijah, če po svoji funkciji opravljajo nadzor nad njihovim delom. Navedena omejitev se ne nanaša na opravljanje dela v državni upravi, zato se v obravnavanem primeru določbe 21. člena ZPKor ne more uporabljati. Po 31. členu ZPKor se določbe tretjega poglavja, v okvir katerega sodijo tudi določbe o nezdružljivosti funkcij, ne uporabljajo glede vprašanj, ki so za določene funkcionarje z zakonom drugače urejena.

Nezdružljivost funkcije župana z drugimi funkcijami ali delom določa ZLS v 37.a in 37.b členu, za ministre in predsednika Vlade RS pa Zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št 24/05-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVRS).

Po 1.alinei 37.a člena ZLS je funkcija župana nezdružljiva s funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave. Iz navedene zakonske določbe izhaja, da je županu prepovedano opravljanje katerekoli funkcije v organu državne uprave, če ta organ opravlja nadzor delom občinskih organov. Delovno področje Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj obsega pripravo analiz obstoječega stanja razvoja lokalne samouprave, pripravo strokovnih podlag za odločanje Vlade, pripravo in oblikovanje meril za delo občinskih organov in občinske uprave, obravnavo vprašanj uresničevanja lokalne samouprave, organizacije in delovanja lokalnih organov in služb ter nudenja strokovne pomoči v zvezi s tem, neposredno sodelovanje v strokovnih telesih Sveta Evrope s področja lokalne samouprave, skrb za izvajanje Evropske listine lokalne samouprave ter opravljanje drugih nalog s področja lokalne samouprave. Iz opisanega delovnega področja in nalog, ki jih opravlja vladna služba za lokalno samoupravo, niso razvidne nadzorstvene naloge nad zakonitostjo oziroma primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave, iz česar je možno zaključiti, da niti vladna služba kot organ državne uprave, niti državni sekretar ne izvajajo nadzorstva nad delom občinskih organov in občinske uprave.

Glede na to, da iz predpisanega delovnega področja vladne službe za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ne izhaja nadzorstvo nad zakonitostjo dela občinskih organov in občinske uprave, ki je po določbah ZLS pogoj za nezdružljivost funkcij, pa tudi po določbah ZVRS funkcija državnega sekretarja ni nezdružljiva s funkcijo župana, Komisija meni, da ni podana ovira za hkratno opravljanje funkcije državnega sekretarja Službe Vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter funkcije nepoklicnega župana, zaradi česar sta navedeni funkciji medsebojno združljivi.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 72
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar