Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 56

Funkcija podžupana in člana občinskega sveta je v smislu 21. člena ZPKor združljiva s funkcijo člana oziroma predsednika delovnih teles občinskega sveta.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije v zadevi nezdružljivosti funkcij na seji dne 15.12.2006 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 56

  • Funkcija podžupana in člana občinskega sveta je v smislu 21. člena ZPKor združljiva s funkcijo člana oziroma predsednika delovnih teles občinskega sveta.

Obrazložitev

Predstavnica svetniške skupine iz Trzina, ga. Natalija Chvatal, je zaprosila Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) za stališče glede nezdružljivosti funkcij. V dopisu navaja, da je podžupan istočasno tudi občinski svetnik in kot svetnik član delovnih teles občinskega sveta in predsednik odbora za okolje in prostor. Prosi za stališče, ali so navedene funkcije medsebojno združljive.

ZPKor v 21. členu določa, da nepoklicni funkcionarji ne smejo opravljati dejavnosti upravljanja ali zastopanja v javnih zavodih, javnih podjetjih, javnih skladih in javnih agencijah, če po svoji funkciji opravljajo nadzor nad njihovim delom.

Nezdružljivost funkcij nepoklicnih funkcionarjev po navedeni določbi se ne nanaša na opravljanje različnih funkcij v okviru lokalne skupnosti, temveč na opravljanje dejavnosti v drugih pravnih osebah javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina, kar pomeni, da je funkcija podžupana, ki je tudi občinski svetnik in članstvo v delovnih telesih občinskega sveta v smislu določb ZPKor medsebojno združljivo.

Vprašanje nezdružljivosti funkcij občinskih funkcionarjev (župana, podžupana in članov občinskega sveta) v okviru lokalne skupnosti natančneje določa Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05- uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZLS). V 33.a členu ZLS je določeno, da se podžupan imenuje izmed članov občinskega sveta. Po 37.b členu ZLS funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon. V 30. členu ZLS ureja imenovanje delovnih teles občinskega sveta ter nezdružljivost članstva v delovnih telesih z drugimi funkcijami oziroma delom. Po navedeni določbi člane komisij in odborov imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta, največ polovico članov pa lahko imenuje izmed drugih občanov. Delovno telo občinskega sveta vodi član občinskega sveta. Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi. Iz navedenih zakonskih določb ne izhaja nezdružljivost opravljanja funkcij podžupana in občinskega svetnika s članstvom v delovnem telesu občinskega sveta.

Komisija pri tem opozarja na 29. člen ZLS, po katerem občinski svet med drugim tudi nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta. Izvrševanje navedene zakonske določbe lahko privede do situacije, ko član občinskega sveta, ki je hkrati tudi podžupan, nadzira lastno delo in s tem zaide v konflikt interesov. V izogib nastalemu konfliktu interesov se je dolžan podžupan kot član občinskega sveta in član delovnega telesa občinskega sveta izločiti iz obravnave in odločanja o nadzoru nad svojim delom.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 56
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar