Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 57

Državni in organi lokalnih skupnosti so dolžni voditi sezname sprejetih daril za funkcionarje na podlagi 25. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04), za javne uslužbence pa na podlagi 11. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 23/05, 113/05, 131/06).

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) v zadevi vodenja seznama daril, na seji dne 9.1.2006 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 57

  • Državni in organi lokalnih skupnosti so dolžni voditi sezname sprejetih daril za funkcionarje na podlagi 25. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04), za javne uslužbence pa na podlagi 11. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 23/05, 113/05, 131/06).

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela vprašanje ali morajo v državni upravi voditi sezname prejetih daril le za funkcionarje ali za vse zaposlene v državni upravi.

Zakon o preprečevanju korupcije (v nadaljevanju ZPKor) ureja prepoved oziroma omejitve sprejemanja daril le za funkcionarje. V 25. členu ZPKor je določeno, da funkcionar vpiše sprejeta darila ali njihovo vrednost v seznam daril, ki se vodi pri organu, v katerem funkcionar opravlja funkcijo, v 26. členu pa, da državni in drugi organi, ki so po zakonu dolžni voditi sezname daril, kopije teh seznamov za preteklo leto posredujejo Komisiji do 31. marca naslednjega leta. Način razpolaganja z darili in vodenja seznama daril ter druga izvedbena vprašanja v zvezi z omejitvami in dolžnostmi je Komisija na podlagi pooblastila iz 25. člena ZPKor predpisala v Pravilniku o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar ter ga objavila v Uradnem listu RS štev. 17 v letu 2005. Po navedenem Pravilniku je funkcionar, ki je sprejel darilo, le-to dolžan vpisati v obrazec za evidentiranje prejetega darila in ga izročiti organu, v katerem opravlja funkcijo, ta pa ga vpiše v seznam daril. V seznam daril se vpisujejo vsa sprejeta darila ne glede na vrednost. Zunanji nadzor nad izvajanjem določb Pravilnika izvaja Komisija v skladu s pooblastili, določenimi v ZPKor.

Omejitve in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril za javne uslužbence pa ureja Zakon o javnih uslužbencih (v nadaljevanju ZJU) v 11. členu. 11. člen ZJU v 4. odstavku določa, da se podatki o sprejetem darilu, njegovi vrednosti, osebi, od katere je darilo sprejeto in drugih okoliščinah vpišejo v seznam daril. Podatke za vpis je dolžan sporočiti javni uslužbenec, ki je darilo prejel. Način razpolaganja z darili, način vodenja seznama daril in druga izvedbena vprašanja v zvezi z omejitvami in dolžnostmi javnih uslužbencev pri sprejemanju daril je predpisala Vlada RS z Uredbo o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, štev. 58/03). Po navedeni Uredbi se v vsakem organu ali osebi javnega prava določi ena ali več oseb, ki so odgovorne za pravilno vodenje seznama daril. V seznam daril se vpisujejo vsa darila, izročena javnim uslužbencem, razen daril zanemarljive vrednosti (do 5000 SIT). Nadzor nad izvrševanjem uredbe opravlja inšpekcija za sistem javnih uslužbencev, pa tudi drugi inšpekcijski in upravni organi, ki nadzorujejo delovanje javnih uslužbencev v upravnih organih in drugih osebah javnega prava.

Ob upoštevanju določb ZPKor in določb ZJU o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril, Komisija meni, da so državni in drugi organi dolžni voditi tako sezname sprejetih daril za funkcionarje, kot tudi sezname sprejetih daril za javne uslužbence.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 57
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar