Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 55

Funkcija poklicnega ali nepoklicnega podžupana je v smislu 20. in 21. člena ZPKor združljiva s funkcijo člana občinskega sveta.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) v zadevi nezdružljivosti funkcije na seji dne 15.12.2006 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 55

  • Funkcija poklicnega ali nepoklicnega podžupana je v smislu 20. in 21. člena ZPKor združljiva s funkcijo člana občinskega sveta.

Obrazložitev

Novinar časopisa Dnevnik, dopisništvo Brežice, je zaprosil Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) za mnenje, ali je funkcija poklicnega in nepoklicnega podžupana združljiva s funkcijo člana občinskega sveta.

Po 20. členu ZPKor poklicni funkcionar ne sme opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, podjetjih, gospodarskih interesnih združenjih, zbornicah, ki izvajajo javna pooblastila, zavodih, zadrugah, skladih in agencijah.

Za nepoklicne funkcionarje velja 21. člen ZPKor, ki določa, da nepoklicni funkcionarji ne smejo opravljati dejavnosti upravljanja ali zastopanja v javnih zavodih, javnih podjetjih, javnih skladih ali javnih agencijah, če po svoji funkciji opravljajo nadzor nad njihovim delom.

Omejitve glede nezdružljivosti poklicnih in nepoklicnih funkcionarjev se po ZPKor nanašajo na opravljanje dejavnosti v določenih pravnih osebah javnega oziroma zasebnega prava in ne na opravljanje različnih funkcij v okviru lokalne skupnosti, kar pomeni, da je funkcija podžupana v smislu ZPKor združljiva s funkcijo člana občinskega sveta.

Vprašanje nezdružljivosti funkcij občinskih funkcionarjev (župana, podžupana in članov občinskega sveta) natančneje določa Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS; št. 100/05- uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZLS). Po določbah 33.a člena ZLS imenuje podžupana izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši. 37.b člen ZLS določa, da funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon. Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s funkcijo načelnika upravne enote in vodjo notranje organizacijske enote v upravni enoti, kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.

Iz navedene zakonske opredelitve nezdružljivosti funkcij podžupana in člana občinskega sveta ni določena prepoved hkratnega opravljanja obeh funkcij, to je funkcije podžupana in člana občinskega sveta, iz česar se lahko sklepa, da sta obe funkciji medsebojno združljivi.

Komisija pri tem opozarja na 29. člen ZLS, ki določa pristojnosti občinskega sveta. Ena izmed pristojnosti občinskega sveta je, da nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta. Izvrševanje navedene pristojnosti lahko privede do situacije, da občinski svetnik, ki je hkrati tudi podžupan, nadzira lastno delo in s tem zaide v konflikt interesov. V izogib nastanku konflikta interesov, Komisija predlaga podžupanu, da se v takšnem primeru kot občinski svetnik izloči iz obravnave in odločanja o nadzoru nad svojim delom.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 55
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar