Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 54

Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo načelnika upravne enote in vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti, ki deluje na območju občine, v smislu 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05- uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZLS) in v povezavi z 31. členom ZPKor.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) v zadevi nezdružljivosti funkcij na seji dne 15.12.2006 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 54

  • Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo načelnika upravne enote in vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti, ki deluje na območju občine, v smislu 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05- uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZLS) in v povezavi z 31. členom ZPKor.

Obrazložitev

Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je g. Jože Klofutar iz občine Tržič zaprosil za pojasnilo, ali je funkcija člana občinskega sveta združljiva s funkcijo načelnika upravne enote in vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti, ki deluje na območju občine. V vlogi prosilec navaja, da je v 19. členu Statuta občine Tržič določba, po kateri funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo vodje (načelnika) upravne enote in funkcijo vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti, ki deluje na območju občine.

Po 21. členu ZPKor nepoklicni funkcionarji ne smejo opravljati dejavnosti upravljanja ali zastopanja v javnih zavodih, javnih podjetjih, javnih skladih ali javnih agencijah, če po svoji funkciji opravljajo nadzor nad njihovim delom. Navedena omejitev glede nezdružljivosti se ne nanaša na opravljanje dela v državni upravi ali organih lokalne skupnosti, zato se v obravnavanem primeru določbe 21. člena ZPKor ne more uporabiti. Po 31. členu ZPKor se določbe tretjega poglavja, v okvir katerega sodijo tudi določbe o nezdružljivosti funkcij, ne uporabljajo glede vprašanj, ki so za določene funkcionarje z zakonom drugače urejena.

V 37. b členu ZLS je izrecno določeno, da je funkcija člana občinskega sveta nezdružljiva s funkcijo načelnika upravne enote in vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti. Izhajajoč iz navedene zakonske določbe, član občinskega sveta ne sme opravljati hkrati tudi nalog načelnika upravne enote ali vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti, ki deluje na območju občine.

V smislu 37.a člena ZLS članu občinskega sveta preneha mandat, če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi določa 37. b člena tega zakona ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 54
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar