Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 53

Ravnanje uradnih oseb ministrstva, ki družinskim članom funkcionarjev in drugih oseb v delovnem razmerju pri ministrstvu dovolijo prevoze s službenim avtomobilom v privatne namene, ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alinee 2. člena ZPKor.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13.člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije v zadevi uporabe službenega avtomobila v privatne namene na seji dne 15.12.2006 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 53

  • Ravnanje uradnih oseb ministrstva, ki družinskim članom funkcionarjev in drugih oseb v delovnem razmerju pri ministrstvu dovolijo prevoze s službenim avtomobilom v privatne namene, ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alinee 2. člena ZPKor.

Obrazložitev

Komisiji za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je novinarka časnika Dnevnik posredovala gradivo, v katerem je opisano ravnanje ministrstva za zunanje zadeve v zadevi uporabe službenega vozila in šoferja ministrstva za privatne namene žene ministra za zunanje zadeve. V dopisu je navedeno, da ženo zunanjega ministra prevaža šofer z avtomobilom Toyota Prius, last zunanjega ministrstva, po raznih zasebnih nakupih, ki ne sodijo v okvir opravljanja protokolarnih obveznosti soproge ministra. Novinarka Komisijo sprašuje ali je v opisanem ravnanju prišlo do koruptivnega dejanja po ZPKor.

Komisija je proučila skladnost ravnanja ministrstva za zunanje zadeve v zvezi z uporabo službenega avtomobila v privatne namene z veljavnimi predpisi.

Uporabo službenih avtomobilov v ministrstvih ureja Uredba o uporabi službenih avtomobilov v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 60/99, 1/04, 62/06, v nadaljevanju Uredba). 3. člen Uredbe določa, da se službeni avtomobil uporablja za službene namene, pod pogoji in na način, ki ga določa Uredba pa se lahko uporabljajo tudi za privatne namene upravičenca. V 18. členu Uredbe je določeno, da lahko službeni avtomobil uporablja samo upravičenec, ki ima izdan potni nalog, v 21. členu pa, da upravičenec ne more te pravice prenesti na drugo osebo, razen v izjemnih primerih, če gre za uporabo službenega avtomobila v službene namene in ob prisotnosti upravičenca. Upravičenec do uporabe službenega avtomobila v službene in privatne namene (pravica do stalne osebne uporabe) je po 28. členu Uredbe lahko funkcionar ali oseba, ki je v delovnem razmerju pri upravnem organu, ki upravlja s službenim avtomobilom. Pravico do stalne osebne uporabe službenih avtomobilov imajo po Uredbi kot funkcionarji predsednik vlade, ministri, generalni sekretar vlade in državni sekretarji. V 32. členu Uredbe je določeno, da funkcionarji iz 2. odstavka 28. člena uredbe, to pa so predsednik vlade, ministri in generalni sekretar vlade, lahko uporabljajo službeni avtomobil s šoferjem.

Iz navedene podzakonske uredbe izhaja, da službeni avtomobil za službene ali privatne namene lahko uporablja le upravičenec, to pa je funkcionar ali oseba, ki je v delovnem razmerju pri upravnem organu. V smislu 21. člena Uredbe te pravice ne more prenesti na drugo osebo, razen v izjemnih primerih, če gre za uporabo službenega avtomobila v službene namene in ob prisotnosti upravičenca.

V obravnavanem primeru, ko je bilo zakonski partnerki ministra za zunanje zadeve omogočeno, da uporablja službeni avtomobil ministrstva v privatne namene, je ministrstvo za zunanje zadeve ravnalo v neskladju z 18., 21. in 28. členom Uredbe.

ZPKor v 3. alinei 2. člena določa, da je korupcija vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega.

Ministrstvo za zunanje zadeve je s tem, ko je omogočilo zakoncu ministra uporabo službenega avtomobila v zasebne namene, kršilo predpis, ki ureja uporabo službenih avtomobilov. S kršitvijo predpisa je bil dan ministrovi zakonski partnerki privilegij, ki družinskim članom drugih upravičencev do uporabe službenih avtomobilov ni dosegljiv. Na ta način je ministrova zakonska partnerka pridobila korist v obliki prihranjenega časa in stroškov poti ter visoke stopnje udobja, ki ga nudi uporaba službenega avtomobila s šoferjem, kar ob upoštevanju opisane kršitve dolžnega ravnanja predstavlja izpolnitev vseh znakov koruptivnega dejanja v smislu 3. alinee 2. člena ZPKor.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 53
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar