Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 107

Funkcija člana občinskega sveta je v smislu 21. člena ZPKor združljiva z delom tajnika krajevne skupnosti.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) v zadevi nezdružljivosti funkcij na seji dne 1.12.2006 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 107

  • Funkcija člana občinskega sveta je v smislu 21. člena ZPKor združljiva z delom tajnika krajevne skupnosti.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela zaprosilo g. Rajke Križanac za pojasnilo, ali je funkcija člana občinskega sveta združljiva z delom tajnika v krajevni skupnosti, ki je kot ožji del občine samostojna pravna oseba.

21. člen ZPKor za nepoklicne funkcionarje določa, da ne smejo opravljati dejavnosti upravljanja ali zastopanja v javnem zavodu, javnem podjetju, javnem skladu ali javni agenciji, če po svoji funkciji opravlja nadzor nad njihovim delom.

Omejitve glede nezdružljivosti nepoklicnih funkcionarjev se po ZPKor nanašajo na določene pravne osebe javnega prava. Glede na to, da krajevna skupnost kot ožji del občine ni zajeta med pravnimi subjekti iz 21. člena ZPKor, je funkcija člana občinskega sveta v smislu ZPKor združljiva z delom tajnika krajevne skupnosti.

Komisija pri tem opozarja, da vprašanje nezdružljivosti funkcij članov občinskega sveta z drugimi funkcijami ali delom določa tudi Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/0- uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZLS). Po 37.b členu ZLS funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru, z delom v občinski upravi, načelnikom upravne enote in vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti, z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo, primernostjo in strokovnostjo dela organov občine ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon. Navedena zakonska določba določa med drugim tudi nezdružljivost funkcije občinskega svetnika z delom v občinski upravi, vendar po mnenju Komisije delo tajnika v krajevni skupnosti, ki je samostojna pravna oseba, ne šteje za “delo v občinski upravi”, zaradi česar ni podana nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta z delom tajnika krajevne skupnosti.

Ne glede na navedeno mnenje pa Komisija občinskemu svetu priporoča, da se na podlagi morebitnih omejitev, vsebovanih v veljavnih občinskih predpisih, tudi sam opredeli do navedene situacije.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 107
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar