Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 106

Funkciji sodnika kot poklicnega funkcionarja in člana sveta krajevne skupnosti sta v smislu določb 19. in 20. člena ZPKor medsebojno združljivi.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je v zadevi nezdružljivosti funkcij na seji dne 17.11.2006 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 106

  • Funkciji sodnika kot poklicnega funkcionarja in člana sveta krajevne skupnosti sta v smislu določb 19. in 20. člena ZPKor medsebojno združljivi.

Obrazložitev

Sodnik okrožnega sodišča v Kranju je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosil za mnenje, ali je članstvo v svetu domače krajevne skupnosti združljivo s funkcijo sodnika oziroma predsednika sodišča.

Po 19. členu ZPKor poklicni funkcionar ne sme samostojno ali v delovnem razmerju opravljati poklicne ali druge dejavnosti namenjene pridobivanju dohodka, razen pedagoške, znanstvene, raziskovalne, umetniške, kulturne in publicistične dejavnosti.

Po 20. členu ZPKor poklicni funkcionar ne sme opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, podjetjih, gospodarskih interesnih združenjih, zbornicah, ki izvajajo javna pooblastila, zavodih, zadrugah, skladih ali agencijah.

Omejitve glede nezdružljivosti se po ZPKor nanašajo na opravljanje dejavnosti,namenjenih pridobivanju dohodka oziroma na upravljanje, nadzor ali zastopanje v določenih pravnih osebah javnega ali zasebnega prava. Glede na to, da krajevna skupnost kot ožji del lokalne skupnosti ni zajeta med subjekti iz 19. in 20. člena ZPKor, član sveta krajevne skupnosti pa po določilih Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.100/05, ZLS) tudi nima statusa funkcionarja, za katerega bi veljale s tem predpisom določene nezdružljivosti, je po mnenju Komisije funkcija sodnika glede na določbe ZPKor združljiva s članstvom v svetu krajevne skupnosti.

Pri tem Komisija opozarja, da za vprašanja nezdružljivosti funkcij sodnikov z drugimi dejavnostmi velja tudi Zakon o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94 do 67/ 02, v nadaljevanju ZSS), ki sicer izrecne določbe o obravnavani nezdružljivosti ne vsebuje, vsebuje pa v 42. členu splošno določilo, po katerem sodnik ne sme sprejeti nobene zaposlitve ali dela, ki bi ga oviralo pri opravljanju službe ali nasprotovalo ugledu sodniške službe oziroma vzbujalo vtis, da pri opravljanju svoje službe ni nepristranski. Po 43. členu ZSS mora sodnik o sprejemu dela, ki ga opravlja poleg sodniške službe, predhodno pisno obvestiti predsednika sodišča, predsednik sodišča pa predsednika neposredno višjega sodišča. Če predsednik sodišča meni, da gre za delo, ki ga sodnik po ZSS ne sme opravljati, predlaga sodnemu svetu, da odloči o nezdružljivosti dela s sodniško funkcijo.

Ob upoštevanju navedenih zakonskih določb Komisija sodniku predlaga, da pred dokončnim sprejemom članstva v svetu krajevni skupnosti ravna skladno s 43. členom ZSS ter obvesti predsednika ustreznega sodišča.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 106
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar