Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 105

Funkcija poklicnega ali nepoklicnega župana občine ni združljiva s funkcijo člana organa upravljanja javnega zavoda ali nadzornega organa javnega podjetja, katerega ustanoviteljica je občina. Nezdružljivost ne obstaja v primeru, ko je poklicni župan v svet javnega zavoda ali v nadzorni svet javnega podjetja imenovan kot predstavnik občine.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) v zadevi nezdružljivosti funkcij župana občine, na seji dne 17.11.2006 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 105

  • Funkcija poklicnega ali nepoklicnega župana občine ni združljiva s funkcijo člana organa upravljanja javnega zavoda ali nadzornega organa javnega podjetja, katerega ustanoviteljica je občina.
  • Nezdružljivost ne obstaja v primeru, ko je poklicni župan v svet javnega zavoda ali v nadzorni svet javnega podjetja imenovan kot predstavnik občine.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela zaprosilo Razvojnega centra Ilirska Bistrica za pojasnilo, ali je župan občine lahko član upravnega odbora javnega zavoda, ki ga financira občina, če ni predstavnik občine, temveč predstavnik liste, ki ga je kandidirala.

Po 20. členu ZPKor poklicni funkcionar ne sme opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, podjetjih, gospodarskih interesnih združenjih, zbornicah, ki izvajajo javna pooblastila, zavodih, zadrugah, skladih in agencijah. Ne glede na navedeno določbo je poklicni funkcionar kot predstavnik organa lahko član sveta javnega zavoda ali javne agencije oziroma član nadzornega sveta javnega podjetja. Navedena zakonska določba prepoveduje poklicnim županom hkratno članstvo v organu upravljanja javnega zavoda ali organu nadzora javnega podjetja, če v organu upravljanja oziroma organu nadzora ne nastopajo kot predstavniki občine.

Za nepoklicne župane velja 21. člen ZPKor, ki določa, da ne smejo opravljati dejavnosti upravljanja ali zastopanja v javnem zavodu, javnem podjetju, javnem skladu ali javni agenciji, če po svoji funkciji opravlja nadzor nad njihovim delom.

Ob uporabi 71. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, v nadaljevanju ZJF), po katerem opravlja nadzor nad poslovanjem javnih zavodov, javnih podjetij, javnih skladov ali javnih agencij občinska uprava ter ob uporabi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05), po katerem občinsko upravo nadzira župan, opravlja nadzor nad delom javnih zavodov, javnih podjetij, javnih skladov in javnih agencij, katerih ustanoviteljica je občina, župan preko nadzora občinske uprave.

Iz zakonskih omejitev, ki veljajo za nepoklicnega župana izhaja, da župan ne sme hkrati z župansko funkcijo opravljati funkcije člana sveta javnega zavoda, kar šteje med dejavnost upravljanja, ker po svoji funkciji opravlja nadzor nad delom javnega zavoda.

V obravnavanem primeru, če v organu upravljanja javnega zavoda nastopa poklicni župan, ki ni predstavnik občine, sta funkciji župana in člana sveta javnega zavoda medsebojno nezdružljivi. Nezdružljivost funkcije s članstvom v organu upravljanja velja tudi za nepoklicnega župana, ker le-ta opravlja nadzor nad delom javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 105
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar