Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 49

Funkciji župana in direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, sta v smislu 20. in 21. člena ZPKor medsebojno nezdružljivi.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) v zadevi združljivosti funkcij, na seji dne 11.10.2006 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 49

  • Funkciji župana in direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, sta v smislu 20. in 21. člena ZPKor medsebojno nezdružljivi.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije je prejela prošnjo, da poda mnenje o združljivosti funkcije župana in ravnatelja osnovne šole v isti občini z željo, da s svojim mnenjem seznani širšo javnost.

Po 20. členu ZPKor poklicni funkcionar ne sme opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, podjetjih, gospodarskih interesnih združenjih, zbornicah, ki izvajajo javna pooblastila, zavodih, zadrugah, skladih in agencijah. Navedena zakonska določba prepoveduje poklicnim županom hkratno opravljanje dejavnosti zastopanja (ravnateljstva) v javnem zavodu, kar pomeni, da poklicni župan ne sme biti hkrati tudi ravnatelj osnovne šole.

Za nepoklicne funkcionarje velja 21. člen ZPKor, ki določa, da ne smejo opravljati dejavnosti upravljanja ali zastopanja v javnem podjetju, javnem zavodu ali javni agenciji, če po svoji funkciji opravljajo nadzor nad njihovim delom.

Na podlagi 71. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, v nadaljevanju ZJF) opravlja naloge nadzora nad poslovanjem javnih podjetij, javnih zavodov, skladov ter agencij, ki opravljajo javno službo, nadzora nad izvajanjem odobrenih organov teh pravnih oseb, usklajevanje programov dela in finančnih načrtov teh pravnih oseb, ter nadzora nad zadolževanjem teh pravnih oseb, za finance pristojen organ občinske uprave. V smislu 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05- uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZLS) občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana, usmerja in nadzira pa jo župan. Iz opisanih zakonskih določb izhaja, da župan preko nadzora občinske uprave opravlja nadzor tudi nad delom javnih zavodov, javnih podjetij, javnih agencij in javnih skladov , katerih ustanoviteljica je občina.

Ob upoštevanju opisanih zakonskih omejitev, Komisija meni, da sta funkciji župana (poklicnega ali nepoklicnega) in direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, medsebojno nezdružljivi.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 49
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar