Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 48

Opravljanje funkcije člana občinskega sveta in hkratno opravljanje pogodbenega dela svetovanja županu občine ni medsebojno nezdružljivo v smislu 21. člena ZPKor, predstavlja pa takšna situacija konflikt interesov.

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je na podlagi 16. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) na seji dne 21.9.2006 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 48

  • Opravljanje funkcije člana občinskega sveta in hkratno opravljanje pogodbenega dela svetovanja županu občine ni medsebojno nezdružljivo v smislu 21. člena ZPKor, predstavlja pa takšna situacija konflikt interesov.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela prijavo občana, v kateri navaja, da občinski svetnik v občini opravlja poleg svetniške funkcije še pogodbeno delo svetovalca župana na področju civilne zaščite in gasilstva. Komisijo poziva, naj ugotovi ali je lahko občinski svetnik hkrati svetovalec župana in prejema plačo iz proračuna.

Nezdružljivost opravljanja funkcije nepoklicnih funkcionarjev s pridobitno dejavnostjo opredeljuje ZPKor v 21. členu, ki določa, da nepoklicni funkcionar ne sme opravljati dejavnosti upravljanja ali zastopanja v javnem zavodu, javnem podjetju, javnem skladu ali javni agenciji, če po svoji funkciji opravlja nadzor nad njihovim delom.

Določbe o nezdružljivosti funkcije občinskega svetnika z drugim delom oziroma funkcijami vsebuje tudi 37.b člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št 100/05-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZLS). Ta določa, da funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru, delom v občinski upravi, s funkcijo načelnika upravne enote, kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.

Pristojnosti občinskega sveta opredeljuje 29. člen ZLS, ki poleg volilne, urejevalne in funkcije odločanja podeljuje občinskemu svetu tudi nadzorno funkcijo, v katero uvršča nadzor nad delom župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta.

Izhajajoč iz 21. člena ZPKor, je občinski svetnik pri opravljanju svoje funkcije omejen le z dejavnostjo upravljanja oziroma zastopanja v javnem zavodu, javnem podjetju, javnem skladu ali javni agenciji, če opravlja nadzor nad njihovim delom, kar pomeni, da po navedeni zakonski določbi ni podana nezdružljivost funkcije z izvajanjem svetovalnih del županu. Tudi po 37. b členu ZLS je nezdružljivost podana, če občinski svetnik opravlja delo v občinski upravi. Glede na to, da občinski svetnik ne opravlja dela v občinski upravi, temveč svetovalno delo županu, se v konkretnem primeru navedene določbe ne more uporabiti.

V obravnavanem primeru pa je možno ugotavljati konflikt interesov kot situacijo, v kateri prihaja do nasprotja med interesi funkcije, ki jo opravlja član občinskega sveta občine in njegovimi zasebnimi interesi, ko opravlja naloge po sklenjeni pogodbi z županom in sicer je možno uporabiti določbo 29. člena ZLS, ki določa pristojnosti občinskega sveta, med katerimi je določilo, da občinski svet opravlja nadzor nad delom župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta.

Ravnanje občinskega svetnika, ki soodloča pri nadzoru nad delom župana, je pa hkrati njegov svetovalec za področje civilne zaščite in požarno varnost, ki sodi v delovno področje občine, ustvarja nasprotje interesov. Občinski svetnik lahko pri opravljanju svoje funkcije zaradi odvisnosti od župana in pogodbeno urejenega zasebnega interesa pri sprejemanju odločitev v občinskem svetu vpliva na nepristransko in objektivno odločanje in s tem na neodvisno opravljanje javne funkcije, s čimer zaide v konflikt interesov. Da bi se občinski svetnik izognil konfliktu interesov, se naj bodisi odpove opravljanju svetovalnih del županu ali pa izloči iz vseh obravnav na občinskem svetu, katerih predmet je nadzor nad delom župana glede izvrševanja odločitev občinskega sveta.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 48
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar