Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Mnenje številka 6

Pri podžupanih mestne občine Novo mesto, Alojzu Muhiču in Milošu Dularju, ni zaznati nezdružljivosti funkcije s pridobitno dejavnostjo.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 16. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) na seji dne 21.9.2006 sprejela naslednje

Mnenje številka 6

  • Pri podžupanih mestne občine Novo mesto, Alojzu Muhiču in Milošu Dularju, ni zaznati nezdružljivosti funkcije s pridobitno dejavnostjo.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je dne 11.8.2006 v pristojno reševanje prejela anonimno prijavo, iz katere izhaja, da podžupana mestne občine Novo mesto Alojz Muhič in Miloš Dular poleg nepoklicne funkcije opravljata tudi dejavnost zastopanja javnega podjetja oziroma podjetja, katerega solastnica je mestna občina Novo mesto. Podžupan Alojz Muhič je direktor javnega podjetja Komunala Novo mesto, Miloš Dular pa direktor družbe Zarja, ki je v večinski lasti občine. Po mnenju prijavitelja oba podžupana opravljata nezdružljivo dejavnost, saj kot podžupana nadzirata delo svojih podjetij, torej sama sebe.

Po 21. členu ZPKor nepoklicni funkcionar ne sme opravljati dejavnosti upravljanja ali zastopanja v javnem zavodu, javnem podjetju, javnem skladu ali javni agenciji, če po svoji funkciji opravlja nadzor nad njihovim delom.

V smislu določb 71. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št 79/99 do 30/02, ZJF) in 49. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo, ZLS) opravlja nadzor nad delom javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, župan občine.

Skladno s 33. členom ZLS podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti. Podžupan tudi nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. Če ima občina več podžupanov, nadomešča župana tisti podžupan, ki ga določi župan. Prav tako lahko navedene določbe ZLS župan pooblasti podžupana za opravljanje nadzornih funkcij nad delom javnega podjetja, katerih ustanoviteljica je občina. Glede na dikcijo 21. člena ZPKor bi v takšnih primerih prišlo do nedovoljenega združevanja funkcij pri podžupanu, ki je istočasno tudi direktor javnega podjetja.

Da bi Komisija ugotovila ali v mestni občini Novo mesto prihaja do nezdružljivosti funkcij pri podžupanih, je v okviru svojih pristojnosti zaprosila mestno občino Novo mesto (v nadaljevanju Občina) za predložitev podatkov in dokumentacije o pooblastilih in nalogah, ki jih opravljata omenjena podžupana občine ter pridobila podatke o statusu podjetij, katerih direktorja sta podžupana.

Iz pridobljene dokumentacije in navedb župana občine izhaja, da podžupana Alojz Muhič in Miloš Dular nista neposredno pooblaščena za nadzor nad poslovanjem javnih podjetij. Komisija je predhodno ugotavljala, ali imata podjetji, ki jih zastopata omenjena podžupana, status javnih podjetij. Ugotovila je, da Komunala d.o.o., Novo mesto ima status javnega podjetja, medtem ko je Zarja, d.d., Novo mesto gospodarska delniška družba, v kateri ima svoj delež tudi občina. Nadalje je Komisija ob vpogledu v pooblastila podžupanov z dne 12.4.2005 ugotovila, da podžupan Alojz Muhič opravlja med drugimi nalogami tudi naloge spremljanja dela občinskih javnih podjetij s področja komunalnega, cestnega in gospodarskega področja.

Iz pooblastila podžupanu Alojzu Muhiču, ki je hkrati tudi direktor javnega podjetja Komunala d.o.o. ne izhaja, da opravlja nadzor nad javnim podjetjem, kar bi povzročilo nezdružljivost funkcije, ampak gre za spremljanje dela občinskih javnih podjetij s komunalnega področja, kar pa ustvarja nasprotje interesov. Podžupan je v situaciji, ko med spremljanjem dela javnega komunalnega podjetja dejansko spremlja delo podjetja, ki ga sam vodi in za katerega zakonitost dela je tudi odgovoren, kar istočasno pomeni, da spremlja lastno delo. To pa pomeni tudi to, da obstaja možnost, da bi lahko podžupanovo vodenje Komunale, d.o.o., vplivalo na nepristransko in objektivno opravljanje njegovih javnih nalog (podžupana).

V izogib nastalemu konfliktu interesov Komisija županu mestne občine Novo mesto predlaga, da podžupanu Alojzu Muhiču odvzame nalogo spremljanja dela občinskih javnih podjetij s področja komunale oziroma s tistih področij dela, ki jih opravlja Komunala d.o.o. Novo mesto.

V zadevi dodelitve nalog podžupanu Milošu Dularju, ki je direktor delniške družbe Zarja, d.d., Novo mesto, je Komisija ugotovila, da družba Zarja, d.d., Novo mesto nima statusa javnega podjetja, zato določbe o nezdružljivosti funkcije v smislu 21. člena ZPKor, za podžupana Miloša Dularja ne veljajo.

Drago Kos

Predsednik

Mnenje številka 6
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar