Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 104

Opravljanje uradniških nalog vodenja občinskega Urada za okolje in prostor in hkratno opravljanje samostojne podjetniške dejavnosti s področja okolja in prostora, katere nosilec je vodja urada, predstavlja konflikt interesov v smislu 1. odstavka 100. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 23/05, 113/05, 23/06, v nadaljevanju ZJU) in 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01). Opravljanje uradniških nalog na položaju direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine in opravljanje pridobitne dejavnosti v gospodarskih družbah, katerih zastopnik je uradnik na položaju, je v nasprotju z določbo 5. odstavka 100. člena ZJU.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13.člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04), v zadevi konflikta interesov v občini Izola, na seji dne 15.5.2006 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 104

  • Opravljanje uradniških nalog vodenja občinskega Urada za okolje in prostor in hkratno opravljanje samostojne podjetniške dejavnosti s področja okolja in prostora, katere nosilec je vodja urada, predstavlja konflikt interesov v smislu 1. odstavka 100. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 23/05, 113/05, 23/06, v nadaljevanju ZJU) in 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01).
  • Opravljanje uradniških nalog na položaju direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine in opravljanje pridobitne dejavnosti v gospodarskih družbah, katerih zastopnik je uradnik na položaju, je v nasprotju z določbo 5. odstavka 100. člena ZJU.

Obrazložitev

Novinarka Primorskih novic je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosila za mnenje ali gre v primerih imenovanj g. Jadrana Bajeca za v.d. vodje Urada za okolje in prostor občine Izola ter g. Janeza Nučiča za v.d. direktorja občinske uprave, za konflikt interesov ob dejstvu, da se g. Jadran Bajec poleg uradniških nalog vodenja Urada za okolje in prostor kot samostojni podjetnik ukvarja s projektiranjem, arhitekturo in poslovnim svetovanjem, medtem ko je g Janez Nučič kot uradnik na položaju istočasno tudi direktor in soustanovitelj več projektnih in gradbenih podjetij. Smiselno podobno vprašanje glede imenovanja Janeza Nučiča je na Komisijo dne 9.5.2006 naslovila tudi županja Izole, gospa Breda Pečan.

Ad 1

Po 1. odstavku 100. člena ZJU uradnik ne sme opravljati dejavnosti, če:

  • je dejavnost v nasprotju s konkurenčno prepovedjo ali konkurenčno klavzulo po zakonu, ki ureja delovna razmerja,
  • bi opravljanje dejavnosti lahko vplivalo na nepristransko opravljanje dela,
  • bi pri opravljanju dejavnosti lahko zlorabil informacije, do katerih ima dostop pri opravljanju nalog v službi in ki niso javno dostopne,
  • je opravljanje dejavnosti v škodo ugledu organa.

Po 13. členu Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev nasprotje interesov nastane v okoliščinah, pri katerih ima uslužbenec zasebni interes, ki je tak, da vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog.

V primeru javnega uslužbenca, ki opravlja uradniške naloge v.d. vodenja Urada za okolje in prostor, je Komisija z vpogledom v Poslovni register Slovenije, voden pri AJPES, izpostava Koper, ugotovila, da je Jadran Bajec samostojni podjetnik posameznik, s.p., z registrirano dejavnostjo »podjetniško, poslovno svetovanje, arhitektura, gradbeno projektiranje, drugo projektiranje in druge poslovne dejavnosti«. Iz navedenega izhaja, da se naloge, ki jih opravlja javni uslužbenec v okviru delovnega področja organa, nanašajo na načrtovanje, projektiranje in izvedbo investicij v lokalni skupnosti, in se prekrivajo oziroma so enake/podobne dejavnosti, ki jih opravlja kot samostojni podjetnik, kar pomeni, da bi opravljanje njegove dejavnosti lahko vplivalo na nepristransko opravljanje uradniških nalog oziroma na odločitve organa, prav tako pa pri opravljanju zasebne dejavnosti obstaja možnost zlorabe informacij, do katerih javni uslužbenec pride pri opravljanju nalog v službi in ki niso javno dostopne.

Pri tem ni pomembno, ali javni uslužbenec dejansko opravlja dejavnost na območju občine, v kateri je zaposlen, ker tako po ZJU kot tudi po Kodeksu ravnanja javnih uslužbencev za konflikt interesov zadošča že možnost (kar je izraženo z besedami “lahko vpliva”.. oziroma “lahko zlorabi”..) vplivanja ali celo le videz vplivanja na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog. Tudi, če Komisija pusti ob strani možnost vplivanja na opravljanje službenih nalog oziroma možnost zlorabe informacij, oboje ne samo v lastnem, ampak tudi v interesu poslovnih subjektov (z enako ali podobno dejavnostjo), s katerimi so povezane pravne osebe, v katerih opravlja dejavnost javni uslužbenec, ni pravnega temelja, ki bi pravnim osebam, v katerih opravlja dejavnost javni uslužbenec, lahko preprečil delovanje v občini, kjer je zaposlen ta isti javni uslužbenec. Ves čas hkratnega opravljanja njegovih službenih nalog in pridobitne dejavnosti tako obstajata tako možnost kot tudi videz, da bo prišlo do vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog javnega uslužbenca.

Ob upoštevanju določil 1. odstavka 100. člena ZJU in 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev, Komisija meni, da je vodja Urada za okolje in prostor občine Izola v položaju, ko njegov osebni interes lahko vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje uradniških nalog, oziroma v položaju, v katerem okoliščine vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti in objektivnosti, pri čemer ni pomembno ali navedeni javni uslužbenec sodeluje v postopkih javnega naročanja občine, v kateri je zaposlen in gre tako po mnenju Komisije pri opisanem stanju za konflikt interesov.

Ob navedenem Komisija ugotavlja, da je skladno s tretjim odstavkom 100. člena ZJU pristojnost predstojnika, da uslužbencu prepove opravljanje dejavnosti iz prvega odstavka istega člena, kršitev te prepovedi pa je skladno z 12. točko 123. člena ZJU celo težja disciplinska kršitev.

Ad 2

5. odstavek 100. člena ZJU določa, da uradniki na položajih generalnega direktorja, generalnega sekretarja, predstojnika organa v sestavi, predstojnika vladne službe, načelnika upravne enote in direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine ne smejo opravljati pridobitnih dejavnosti, razen znanstvenega, raziskovalnega, pedagoškega, umetniškega in publicističnega dela oziroma kulturne dejavnosti.

V primeru delovanja v.d. direktorja občinske uprave, ki ima po 5. odstavku 100. člena ZJU status “uradnika na položaju” je Komisija z vpogledom v sodni register, voden pri Okrožnem sodišču v Kopru, ugotovila, da je Janez Nučič zastopnik in ustanovitelj gospodarske družbe Tringrad Invest, d.o.o., Koper, katere dejavnost je “projektiranje, inženiring in gradnje”; zastopnik in soustanovitelj družbe Tringrad, d.o.o., Koper z dejavnostjo “inženiring, projektiranje in izvedba” ter zastopnik družbe Projekt 30, d.o.o., Portorož z dejavnostjo “svetovanje, projektiranje, inženiring in turizem”. Vse navedene gospodarske družbe se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, njihov zastopnik oziroma direktor pa zastopa te družbe v pravnem prometu, v okvir katerega sodi tudi sklepanje vseh vrst pravnih poslov z namenom pridobivanja dobička, za kar zastopnik teh družb v njih tudi prejema plačilo, kar pomeni, da se ukvarja s pridobitno dejavnostjo.

Ob upoštevanju 5. odstavka 100. člena ZJU, po katerem kategorija javnih uslužbencev “uradnik na položaju”, v katero šteje tudi direktor občinske uprave, ne sme opravljati pridobitne dejavnosti, Komisija meni, da direktor občinske uprave s hkratnim opravljanjem pridobitne dejavnosti zastopanja gospodarskih družb opravlja dejavnost, ki je nezdružljiva z nalogami uradnika na položaju in predstavlja konflikt interesov v smislu navedene zakonske določbe.

Ob navedenem Komisija ugotavlja, da je skladno z 12. točko 123. člena ZJU kršitev prepovedi iz 5. odstavka 100. člena ZJU težja disciplinska kršitev, za katero uvede disciplinski postopek predstojnik sam ali na pobudo drugih oseb.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 104
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar