Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 41

Ravnanje župana, uradnikov občinske uprave, arhitektov oziroma odgovornih prostorskih načrtovalcev in drugih oseb, ki na podlagi javnih pooblastil sodelujejo pri urejanju prostora in graditvi objektov in sicer pri pripravi, izdelavi in sprejemanju prostorskih planov, prostorsko ureditvenih pogojev in drugih dokumentov, potrebnih za urejanje prostora in graditev objektov, v nasprotju s predpisi o urejanju prostora in graditvi objektov, ki (ravnanje) ustvarja pogoje za legalizacijo nedovoljenih posegov v prostor ali graditve objektov izven okvirov določenih s splošnimi predpisi o urejanju prostora in graditvi objektov, predstavlja koruptivno ravnanje in ustreza definiciji korupcije po 3. alinei 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije.

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) na podlagi prijave občana, na seji dne 15. maja 2006 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 41

  • Ravnanje župana, uradnikov občinske uprave, arhitektov oziroma odgovornih prostorskih načrtovalcev in drugih oseb, ki na podlagi javnih pooblastil sodelujejo pri urejanju prostora in graditvi objektov in sicer pri pripravi, izdelavi in sprejemanju prostorskih planov, prostorsko ureditvenih pogojev in drugih dokumentov, potrebnih za urejanje prostora in graditev objektov, v nasprotju s predpisi o urejanju prostora in graditvi objektov, ki (ravnanje) ustvarja pogoje za legalizacijo nedovoljenih posegov v prostor ali graditve objektov izven okvirov določenih s splošnimi predpisi o urejanju prostora in graditvi objektov, predstavlja koruptivno ravnanje in ustreza definiciji korupcije po 3. alinei 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije je bila dne 03. januarja 2006 pozvana za podajo načelnega mnenja o sumu korupcije uradnih oseb občine pri pripravi, izdelavi in sprejemanju Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine in srednjeročnega plana občine (v nadaljevanju prostorski akti) ter Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje občine (v nadaljevanju izvedbeni prostorski akt).

Občina je za izdelavo sprememb prostorskega akta in izvedbenega prostorskega akta najela pooblaščeno podjetje oziroma arhitekta z licenco A za izdelavo prostorskih aktov. Ob tem je pozvala občane k podajanju pripomb in predlogov, najprej k prostorskemu aktu in v nadaljevanju še k izvedbenemu prostorskemu aktu.

V okviru javne razgrnitve in javnih razprav ob pripravah prostorskega in izvedbenega prostorskega akta so bile podane različne pobude in predlogi, med katerimi so bili nekateri sprejemljivi in v skladu s predpisi o urejanju prostora in graditvi objektov, drugi pa nesprejemljivi in v nasprotju s predpisi.

Pooblaščeni arhitekt oziroma prostorski načrtovalec je izdelal prostorski in izvedbeni prostorski akt s prilogami, v katerima so priloge na področju varstva pred hrupom, v nasprotju s tekstom odlokov in v nasprotju s predpisi o urejanju prostora in graditvi objektov. Občinska uprava je posredovala v postopek sprejema prostorski in izvedbeni prostorski akt s prilogami izdelanimi v nasprotju s predpisi o urejanju prostora in graditvi objektov, čeprav je bila na nasprotje prilog prostorskega in izvedbenega prostorskega akta večkrat opozorjena. Občina je, na podlagi nepravilnih prilog prostorskega in izvedbenega prostorskega akta posredovala napačne podatke izdelovalcu strokovnega mnenja in izdala investitorju lokacijsko informacijo z napačnimi omejitvami varstva pred hrupom za postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja investitorju za nelegalno zgrajene objekte. Pooblaščeni inženir je na podlagi napačnih in neskladnih omejitev varstva pred hrupom izdelal strokovno mnenje, ki vsebuje nasprotujoče napačne podatke, kot dokument po naročilu investitorja za legalizacijo nelegalnega posega v prostor. Napačno izdelani in izdani dokumenti v postopkih urejanja prostora in graditve objektov, bi investitorju omogočili legalizacijo nelegalnih posegov v prostor oziroma legalizacijo nelegalne gradnje in dejavnosti.

Z opisanimi dejanji v postopkih urejanja prostora in graditve objektov so bile storjene kršitve predpisov s področja urejanja prostora in graditve objektov (ki pa so po pričetku postopka na Komisiji že odpravljene), kar predstavlja kršitev dolžnega ravnanja uradnih oseb in odgovornih oseb zasebnega sektorja, ki opravljajo dejavnost urejanja prostora in graditve objektov na podlagi javnega pooblastila. Dokončanje postopkov urejanja prostora in graditve objektov na podlagi napačnih prilog prostorsko in prostorsko izvedbenih aktov oziroma omejitev v nasprotju s predpisi o urejanju prostora in graditvi objektov, bi imelo za posledico legalizacijo nelegalnih posegov v prostor, kar predstavlja korist investitorju. Takšna ravnanja uradnih oseb javnega sektorja in odgovornih oseb zasebnega sektorja, kot tudi ravnanje pobudnikov, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, ustreza definiciji korupcije po 3. alinei 2. člena ZPKor.

S tem je načelno mnenje utemeljeno.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 41
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar