Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 103

Funkcija nepoklicnega župana občine Beltinci je v smislu 21. člena ZPKor nezdružljiva z opravljanjem dejavnosti zastopanja Zavoda za turizem in kulturo Beltinci, katerega ustanoviteljica je občina Beltinci, ker župan po svoji funkciji opravlja nadzor nad delom navedenega javnega zavoda. Za odpravo navedene nezakonitosti je Komisija za preprečevanje korupcije na podlagi 1. odstavka 23. člena ZPKor sprejela naslednji. Sklep: Župan občine Beltinci Milan Kerman je dolžan v roku 3(treh) mesecev od prejema tega sklepa prenehati opravljati funkcijo ali dejavnost zastopanja, ki ni združljiva s funkcijo nepoklicnega funkcionarja. O uresničitvi tega sklepa je župan dolžan obvestiti Komisijo za preprečevanje korupcije.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) v zadevi nezdružljivosti funkcij nepoklicnega župana občine Beltinci na seji dne 15.5.2006 sprejela

Pojasnilo številka 103

  • Funkcija nepoklicnega župana občine Beltinci je v smislu 21. člena ZPKor nezdružljiva z opravljanjem dejavnosti zastopanja Zavoda za turizem in kulturo Beltinci, katerega ustanoviteljica je občina Beltinci, ker župan po svoji funkciji opravlja nadzor nad delom navedenega javnega zavoda.
  • Za odpravo navedene nezakonitosti je Komisija za preprečevanje korupcije na podlagi 1. odstavka 23. člena ZPKor sprejela naslednji.

Sklep

  • Župan občine Beltinci Milan Kerman je dolžan v roku 3(treh) mesecev od prejema tega sklepa prenehati opravljati funkcijo ali dejavnost zastopanja, ki ni združljiva s funkcijo nepoklicnega funkcionarja.
  • O uresničitvi tega sklepa je župan dolžan obvestiti Komisijo za preprečevanje korupcije.

Obrazložitev

Zavod za turizem in kulturo Beltinci je Komisijo za preprečevanje korupcije zaprosil za pojasnilo, ali je nepoklicni župan občine Beltinci lahko v.d. direktorja Zavoda za turizem in kulturo Beltinci, katerega ustanoviteljica je občina Beltinci. Dejavnost zastopanja zavoda opravlja župan brezplačno.

21. člen ZPKor določa, da nepoklicni funkcionar ne sme opravljati dejavnosti upravljanja ali zastopanja v javnem zavodu, javnem podjetju, javnem skladu ali javni agenciji, če po svoji funkciji opravlja nadzor nad njihovim delom.

Na podlagi 71. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, v nadaljevanju ZJF) opravlja naloge nadzora nad poslovanjem javnih zavodov, javnih podjetij, skladov ter agencij, ki opravljajo javno službo, nadzora nad izvajanjem odobrenih programov, usklajevanje programov dela in finančnih načrtov ter nadzora nad zadolževanjem teh pravnih oseb za finance pristojen organ občinske uprave. V smislu 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo) občinsko upravo usmerja in nadzira župan. Iz opisa navedenih zakonskih določb izhaja, da župan občine preko nadzora občinske uprave opravlja nadzor tudi nad delom javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina.

Iz sodnega registra, ki ga vodi Okrožno sodišče v Murski Soboti je razvidno, da je ustanoviteljica Zavoda za turizem in kulturo Beltinci s statusom javnega zavoda občina Beltinci, njegov zastopnik pa je Milan Kerman, nepoklicni župan občine Beltinci. V obravnavanem primeru, ko je župan občine, ki je ustanoviteljica zavoda za turizem in kulturo, hkrati tudi zastopnik tega javnega zavoda, je podana nezdružljivost funkcij v smislu 21. člena ZPKor.

Da bi se navedena nezakonitost odpravila, je Komisija ob ugotovitvi nezdružljivosti funkcij sprejela sklep o prenehanju opravljanja funkcije ali dejavnosti zastopanja ter določila rok 3 mesecev za njegovo uresničitev, kar je v smislu 1. odstavka 23. člena ZPKor najdaljši rok za prenehanje opravljanja nezdružljive funkcije.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 103
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar