Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 101

Med Komunalnim podjetjem Slovenske Konjice in gospodarsko družbo Eko, d.o.o., Slovenske Konjice, ni podana omejitev poslovanja prek javnih naročil, zaradi česar gospodarska družba Eko, d.o.o., v smislu 28. člena ZPKor lahko posluje s Komunalnim podjetjem Slovenske Konjice.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/o4, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi omejitve poslovanja na pobudo občinske svetnice Marinke Vovk iz Slovenskih Konjic na seji dne 4.4.2006 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 101

  • Med Komunalnim podjetjem Slovenske Konjice in gospodarsko družbo Eko, d.o.o., Slovenske Konjice, ni podana omejitev poslovanja prek javnih naročil, zaradi česar gospodarska družba Eko, d.o.o., v smislu 28. člena ZPKor lahko posluje s Komunalnim podjetjem Slovenske Konjice.

Obrazložitev

Na Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je Komisija Državnega zbora za preprečevanje korupcije posredovala vlogo g. Marinke Vovk, Spodnje Preloge 55, Slovenske Konjice, občinske svetnice občine Slovenske Konjice. Imenovana v vlogi navaja, da je njen zakonec 100% lastnik podjetja Eko, d.o.o., Slovenske Konjice, ki ima sklenjeno pogodbo o upravljanju odlagališča odpadkov Slovenske Konjice s Komunalnim podjetjem Slovenske Konjice od leta 1994 dalje. Komisijo sprašuje, ali za podjetje Eko, d.o.o., veljajo določila 5. točke 17. člena Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 20/06, v nadaljevanju ZNOJF-1), ki je stopil v veljavo 11.3.2006. Prošnjo za pojasnilo je vložila tudi občina Slovenske Konjice, ki Komisijo sprašuje, ali Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice lahko posluje s poslovnim subjektom Eko, odvoz in deponiranje komunalnih in drugih odpadkov ter trgovina, d.o.o., Slovenske Konjice, v smislu 28. člena ZPKor.

Komisija je predhodno ugotovila, da se do začetka uporabe ZNOJF-1, to je do devetdesetega dne po njegovi uveljavitvi, uporabljajo določila ZPKor, o vsebini le-tega pa je pristojna dajati pojasnila in načelna mnenja Komisija za preprečevanje korupcije.

1. odstavek 28. člena ZPKor v povezavi z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije U-I-163/05-36 (Uradni list RS, št. 97/05) določa omejitve poslovanja, ki veljajo med naročnikom, ki posluje po predpisih o javnih naročilih in poslovnim subjektom, v katerem je funkcionar naročnika ali njegov družinski član, imetnik ustanoviteljskih oziroma upravljavskih pravic poslovnega subjekta v višini nad 20%. 7. odstavek 28. člena ZPKor določa, da omejitev iz 1. odstavka 28. člena ne velja za poslovanje na podlagi pogodb o oddaji javnega naročila, ki so bile sklenjene pred funkcionarjevim nastopom funkcije.

V obravnavanem primeru, ko je občinska svetnica funkcionarka občine Slovenske Konjice, njen zakonec pa 100% lastnik gospodarske družbe Eko, d.o.o., je omejitev poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor podana le med občino Slovenske Konjice in poslovnim subjektom, ni pa omejitve poslovanja med Komunalnim podjetjem Slovenske Konjice in poslovnim subjektom Eko, d.o.o.

Ugotoviti je potrebno, da tudi, če bi iz kateregakoli razloga v opisanem primeru teoretično prišla v poštev omejitev poslovanja po 1. odstavku 28. člena, ta omejitev ne bi veljala tudi konkretno, saj je bila pogodba med Eko, d.o.o., Slovenske Konjice in Komunalnim podjetjem Slovenske Konjice sklenjena 29.12.1994, to je pred nastopom funkcije zakonske partnerke imetnika poslovnega subjekta.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 101
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar