Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 39

Organiziranje zasebnega praznovanja v prostorih osnovne šole z uporabo šolske kuhinje in kuharskega osebja nima znakov korupcije po 3. alinei 2. člena ZPKor, ker opravlja šola navedene dodatne dejavnosti, ki ne štejejo za javne službe, s soglasjem ustanovitelja oziroma na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda ter jih zaračunava po ustreznih cenah.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi korupcije po 3. alinei 2. člena ZPKor na seji dne 4.4.2006 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 39

  • Organiziranje zasebnega praznovanja v prostorih osnovne šole z uporabo šolske kuhinje in kuharskega osebja nima znakov korupcije po 3. alinei 2. člena ZPKor, ker opravlja šola navedene dodatne dejavnosti, ki ne štejejo za javne službe, s soglasjem ustanovitelja oziroma na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda ter jih zaračunava po ustreznih cenah.

Obrazložitev

Občinski odbor LDS Bohinj je na Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) naslovil vlogo, v kateri prosi za mnenje, ali ima ravnanje ravnatelja osnovne šole Dr. Janeza Mencingerja v Bohinju znake korupcije po ZPKor. V vlogi navaja, da je ravnatelj osnovne šole v prostorih šole organiziral praznovanje ob krstu svojega vnuka, ki se ga je udeležilo 80 povabljencev. Poleg šolskih prostorov, ki so jih uporabljali, je za slavljence kuhalo osebje šolske kuhinje. Po mnenju predlagatelja je bilo ravnanje ravnatelja nedopustno, ker naj bi šole ne smele postati gostinski obrat, saj v njih ne sodijo zasebna praznovanja.

Definicijo korupcije opredeljuje 3. alinea 2. člena ZPKor, ki določa, da je korupcija vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega.

Osnovna šola ima v smislu Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 do 36/00, v nadaljevanju ZZ) status javnega zavoda, ki opravlja javno službo na področju osnovnošolskega izobraževanja. Javni zavod razen javne službe lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki niso opredeljene kot javne službe, s soglasjem ustanovitelja ter po 21. členu ZZ sklepa pogodbe in opravlja druge posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.

Pogoje ter način upravljanja in financiranja vzgoje in izobraževanja ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03- uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZOFVI- UPB3), ki med drugim opredeljuje vire financiranja vzgoje in izobraževanja. V 78. členu ZOFVI- UPB3 določa, da se vzgoja in izobraževanje financira tudi iz sredstev za prodajo storitev in izdelkov.

Opisana zakonska ureditev daje osnovni šoli možnost, da v svojih aktih v soglasju z ustanoviteljem (občino) opredeli dejavnosti, ki jih bo opravljala poleg osnovnošolskega izobraževanja ter te dejavnosti vpiše v sodni register. V konkretnem primeru gre za oddajo poslovnih prostorov v najem in nudenje kuharskih oziroma storitev prehrane zunanjim obiskovalcem. Dodatne storitve, ki jih osnovna šola opravlja v okviru registrirane dejavnosti, je dolžna zaračunavati po ustreznih cenah.

Za ugotovitev dejanskega stanja je Komisija pozvala osnovno šolo, da predloži podatke in listine o soglasju ustanovitelja (občine) za opravljanje dopolnilnih dejavnosti ter dokazila o obračunu oziroma plačilu opravljenih storitev. Šola je na zahtevo Komisije predložila Sklep Okrožnega sodišča iz Kranja o vpisu dejavnosti šole v sodni register z dne 22.12.1997, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica z dne 27.12.1996 ter spremembo Odloka z dne 18.6.1997, ki ju je sprejel občinski svet občine Bohinj, Cenik za uporabo šolskih prostorov za šolsko leto 2005/2006, Račun št. 1072 z dne 17.11.2005 za uporabo avle ter Sezname vknjiženih plačil kupcev oz. uporabnikov storitev šole z dne 21.11.2005 in 24.11.2005. Iz posredovane dokumentacije je razvidno, da ima šola v aktu o ustanovitvi med dejavnostmi opredeljene tudi storitve menze ter oddajo prostorov v najem. Akt v določbah o financiranju določa pridobivanje sredstev šole iz naslova oddaje prostorov v najem ter prodaje storitev. Iz dokumentov (seznam plačil) je tudi razvidno, da je šola uporabniku storitev in najema prostorov obračunala storitve in najem prostora, ki jih je uporabnik v celoti poravnal po izstavitvi računov.

Po proučitvi celotne dokumentacije je Komisija ugotovila, da šola dodatnih dejavnosti nima vpisanih v sodni register. Le-te opravlja na podlagi ustanovitvenega akta (Odloka o ustanovitvi), ki ga je sprejel Občinski svet občine Bohinj 27.12.1996. Opustitev vpisa dodatnih dejavnosti v sodni register pomeni kršitev 21. člena ZZ, vendar je navedena kršitev po mnenju Komisije formalne narave in ne predstavlja kršitve dolžnega ravnanja kot enega od elementov korupcije, saj bi za to morala biti v direktni vzročni zvezi s pridobitvijo koristi, kar je ravno tako eden od elementov v definiciji korupcije.

Glede na to, da je šola v obravnavanem primeru izvajala dodatne dejavnosti, ki ne štejejo za javne službe, na podlagi soglasja ustanovitelja oziroma v skladu z ustanovitvenim aktom ter svoje storitve ustrezno zaračunala, po mnenju Komisije v zadevi ni mogoče zaznati znakov korupcije v smislu 3. alinee 2. člena ZPKor.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 39
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar