Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 100

Opravljanje funkcije vodenja finančnega sektorja v javnem zavodu Zdravstveni dom Trbovlje in hkratno opravljanje funkcije člana sveta javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje kot predstavnika ustanovitelja ne predstavlja konflikta interesov.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi konflikta interesov na seji dne 10.2.2006 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 100

  • Opravljanje funkcije vodenja finančnega sektorja v javnem zavodu Zdravstveni dom Trbovlje in hkratno opravljanje funkcije člana sveta javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje kot predstavnika ustanovitelja ne predstavlja konflikta interesov.

Obrazložitev

Član občinskega sveta občine Trbovlje je seznanil Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) z mnenjem Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko glede nezdružljivosti funkcije člana sveta Zasavske lekarne Trbovlje, za katero ga je zaprosila občina Trbovlje. Vprašanje je bilo ali lahko vodja finančnega sektorja Zdravstvenega doma Trbovlje opravlja hkrati tudi funkcijo člana sveta javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje kot predstavnik ustanovitelja (občine), če je Zdravstveni dom Trbovlje poslovni partner Zasavskih lekarn Trbovlje.

Imenovanja v svete zavoda ureja Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 2/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00, v nadaljevanju ZZ), ki v 29. členu določa, da svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanoviteljev, predstavniki delavcev zavoda ter predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. Sestava, način imenovanja oziroma izvolitve članov, trajanje mandata in pristojnosti sveta se določijo z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom zavoda.

Po 30. členu ZZ svet zavoda sprejema statut in druge splošne akte zavoda, sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje, določa finančni načrt in zaključni račun zavoda, predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom zavoda določene zadeve.

Član sveta javnega zavoda, ki ga imenuje občina, ki je ustanoviteljica zavoda kot svojega predstavnika, je dolžan v svetu zavoda zastopati interese ustanovitelja predvsem pri sprejemanju programa in njihovega izvrševanja, pri določanju finančnega načrta, sprejemanju zaključnega računa ter podaji predlogov ustanovitelju za spremembe in razširitve programov.

Iz navedenih zakonskih opredelitev izhaja, da član sveta, ki je predstavnik ustanovitelja, v svetu zavoda ni pristojen zastopati interesov organizacije, v kateri je zaposlen, temveč le in zgolj interese ustanovitelja. V obravnavanem primeru to pomeni, da vodja finančnega sektorja zdravstvenega zavoda, ki ga je ustanovitelj (občina) imenoval za člana sveta javnega zavoda Zasavske lekarne, opravlja kot član sveta funkcijo v interesu občine in ne v interesu svojega delodajalca, to je Zdravstvenega doma. Poslovni odnos oziroma poslovno partnerstvo med obema javnima zavodoma ne povzroča konflikta interesov med opisanima funkcijama, saj se poslovni interesi vzpostavljajo med dvema poslovnima subjektoma, katerih zastopnik in predstavnik je direktor.

Ob upoštevanju opisanih situacij in zakonskih določil, Komisija meni, da med funkcijama vodenja finančne službe v Zdravstvenem domu in članstvom v svetu javnega zavoda Zasavske lekarne ne obstaja konflikt interesov.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 100
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar