Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 35

Hkratno opravljanje uradniških nalog svetovalca župana in enakih ali podobnih dejavnosti v gospodarski družbi, katere ustanovitelj in direktor te družbe je svetovalec župana, predstavlja konflikt interesov v smislu 100.člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 23/05, 113/05) in 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01).

Na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi konflikta interesov na seji dne 2.2.2006 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 35

  • Hkratno opravljanje uradniških nalog svetovalca župana in enakih ali podobnih dejavnosti v gospodarski družbi, katere ustanovitelj in direktor te družbe je svetovalec župana, predstavlja konflikt interesov v smislu 100.člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 23/05, 113/05) in 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01).

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je bila obveščena, da svetovalec župana Mestne občine Kranj, ki opravlja uradniške naloge na arhitekturno- urbanističnem področju, opravlja istočasno tudi dejavnost v zasebni gospodarski družbi AB Nadižar, d.o.o., Kranj, s področja arhitekture, v kateri je katere ustanovitelj in direktor.

Zakon o javnih uslužbencih (v nadaljevanju ZJU) v 1.odstavku 100. člena določa, da uradnik ne sme opravljati dejavnosti, če:

  • je dejavnost v nasprotju s konkurenčno prepovedjo ali konkurenčno klavzulo po zakonu, ki ureja delovna razmerja;
  • bi opravljanje dejavnosti lahko vplivalo na nepristransko opravljanje dela;
  • bi pri opravljanju dejavnosti lahko zlorabili informacije, do katerih ima dostop pri opravljanju nalog v službi in ki niso javno dostopne;
  • je opravljanje dejavnosti v škodo ugledu organa.

Po 13. členu Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev nasprotje interesov nastane v okoliščinah, pri katerih ima javni uslužbenec zasebni interes, ki je tak, da vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog.

V obravnavanem primeru delovanja svetovalca župana Mestne občine Kranj je inšpektorica za sistem javnih uslužbencev v postopku inšpekcijskega nadzora ugotovila, da ima svetovalec župana status javnega uslužbenca, ki opravlja uradniške naloge, to pa so javne naloge v okviru delovnega področja organa lokalne skupnosti. Naloge, ki jih opravlja navedeni javni uslužbenec so po vsebini enake dejavnosti družbe, katere ustanovitelj in direktor je in se nanašajo na arhitekturno- urbanistično področje.

Upoštevajoč določila 100. člena ZJU in 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev, Komisija meni, da je svetovalec župana pri istočasnem opravljanju zasebne dejavnosti z arhitekturnega področja v položaju, ko bi ta njegova zasebna pridobitniška dejavnost lahko vplivala na nepristransko in objektivno opravljanje uradniških nalog, oziroma v situaciji, v kateri njegov zasebni interes vpliva ali vsaj ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njegovih javnih nalog, kar v smislu navedenih določil predstavlja konflikt interesov.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 35
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar