Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 99

Direktorji javnih gospodarskih zavodov: JGZ “Pohorje” Mirna, JGZ “Rinka” Celje, JGZ “Emboplast” Koper, JGZ “Golovec” Ljubljana in JGZ “Kozjak” Maribor niso funkcionarji v smislu 2.odstavka 3.člena ZPKor.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi statusa direktorjev javnih gospodarskih zavodov na pobudo Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij na seji dne 2.2.2006 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 99

  • Direktorji javnih gospodarskih zavodov: JGZ “Pohorje” Mirna, JGZ “Rinka” Celje, JGZ “Emboplast” Koper, JGZ “Golovec” Ljubljana in JGZ “Kozjak” Maribor niso funkcionarji v smislu 2.odstavka 3.člena ZPKor.

Obrazložitev

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosila za pojasnilo ali direktorji javnih gospodarskih zavodov Pohorje Mirna, Rinka Celje, Emboplast Koper, Golovec Ljubljana in Kozjak Maribor sodijo med funkcionarje po ZPKor. V dopisu navaja, da so navedeni javni gospodarski zavodi samostojne pravne osebe, ki so nastale s preoblikovanjem gospodarskih enot. Po odlokih o preoblikovanju gospodarske enote v javni gospodarski zavod (Uradni list RS, št. 60/01, 62/01) imenuje in razrešuje direktorje navedenih javnih gospodarskih zavodov upravni odbor na podlagi javnega razpisa.

2.odstavek 3. člena ZPKor določa, da se določbe tretjega in četrtega poglavja ter prehodne in končne določbe tega zakona uporabljajo tudi za s strani državnih organov ali organov lokalnih skupnosti imenovane člane individualnih ali kolektivnih poslovodnih organov v javnih zavodih, javnih podjetjih, javnih skladih, javnih agencijah in gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti.

Iz citirane zakonske določbe izhaja, da se obveznosti, kot so: omejitve glede opravljanja pridobitne dejavnosti, sprejemanja daril, prijavljanja premoženjskega stanja, nezdružljivosti funkcij, omejitve poslovanja ter ukrepi v zvezi z neizpolnjevanjem obveznosti po ZPKor, nanašajo tudi na člane individualnih in kolektivnih poslovodnih organov, to je direktorje in člane uprav, ki jih imenuje državni organ ali organ lokalne skupnosti ter jih s tem izenačuje s funkcionarji, navedenimi v 2. členu ZPKor. To pa ne velja za člane poslovodnih organov, ki jih imenujejo drugi organi, kot so organi upravljanja ali nadzorni organi.

V primeru javnih gospodarskih zavodov JGZ “Pohorje” Mirna, JGZ “Rinka” Celje, JGZ “Emboplast” Koper, JGZ “Golovec” Ljubljana in JGZ “Kozjak” Maribor, v katerih direktorje imenujejo upravni odbori posamičnega javnega gospodarskega zavoda in ne ustanovitelji oziroma državni organi, ti direktorji po svoji funkciji torej niso funkcionarji v smislu 2.odstavka 3. člena ZPKor.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 99
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar