Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 34

Hkratno opravljanje uradniških nalog predstojnika urada za okolje in prostor in opravljanje ali omogočanje opravljanja izvedbenih dejavnosti s področja okolja in prostora v gospodarski družbi, katere ustanovitelj ali soustanovitelj te družbe je predstojnik urada za okolje in prostor, predstavlja konflikt interesov v smislu 100. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 23/05, 113/05) in 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01).

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi konflikta interesa na seji dne 2.2.2006 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 34

  • Hkratno opravljanje uradniških nalog predstojnika urada za okolje in prostor in opravljanje ali omogočanje opravljanja izvedbenih dejavnosti s področja okolja in prostora v gospodarski družbi, katere ustanovitelj ali soustanovitelj te družbe je predstojnik urada za okolje in prostor, predstavlja konflikt interesov v smislu 100. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 23/05, 113/05) in 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01).

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela zaprosilo novinarke Dnevnika za pojasnilo v zvezi z možnim konfliktom interesov javnega uslužbenca v izolski občini. V dopisu navaja, da je predstojnik urada za okolje in prostor Janez Nučič tudi ustanovitelj oziroma soustanovitelj dveh gospodarskih družb in sicer družbe Tringrad Invest, projektiranje, inženiring in gradnje, d.o.o., Koper, ter družbe PSK Olmo, projektiranje, inženiring in gradnje, d.o.o., Koper. Kot predstojnik občinskega urada bi naj sodeloval v postopku izbire javnega naročila za izgradnjo neprofitnih stanovanj, ko je bila izbrana družba PSK Olmo d.o.o. Novinarka sprašuje ali je takšno ravnanje dopustno in skladno z zakonom o javnih uslužbencih.

Zakon o javnih uslužbencih (v nadaljevanju ZJU) v 1.odstavku 100.člena določa, da uradnik ne sme opravljati dejavnosti, če:

  • je dejavnost v nasprotju s konkurenčno prepovedjo ali konkurenčno klavzulo po zakonu, ki ureja delovna razmerja;
  • bi opravljanje dejavnosti lahko vplivalo na nepristransko opravljanje dela;
  • bi pri opravljanju dejavnosti lahko zlorabil informacije, do katerih ima dostop pri opravljanju nalog v službi in ki niso javno dostopne;
  • je opravljanje dejavnosti v škodo ugledu organa.

Po 13. členu Kodeksa javnih uslužbencev nasprotje interesov nastane v okoliščinah, pri katerih ima javni uslužbenec zasebni interes, ki je tak, da vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog.

V obravnavanem primeru delovanja predstojnika urada za okolje in prostor, Komisija ugotavlja, da ima predstojnik status javnega uslužbenca, ki opravlja uradniške naloge, to pa so javne naloge v okviru delovnega področja organa lokalne skupnosti. Naloge, ki jih opravlja navedeni javni uslužbenec, se nanašajo na načrtovanje investicij v prostoru, ki jih v izvedbenem delu opravljata družbi, katerih ustanovitelj oziroma soustanovitelj je, razen tega pa ima kot vodja urada tudi možnost vpliva na izbiro izvajalcev del.

Upoštevajoč določila 100. člena ZJU in 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev, Komisija meni, da je predstojnik urada za okolje in prostor pri istočasnem opravljanju zasebne dejavnosti s projektivnega in gradbenega področja v položaju, ko bi ta njegova zasebna pridobitniška dejavnost lahko vplivala na nepristransko in objektivno opravljanje uradniških nalog, oziroma v situaciji, v kateri njegov zasebni interes vpliva ali vsaj ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njegovih javnih nalog, kar v smislu navedenih določil predstavlja konflikt interesov.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 34
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar