Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 98

Člani poslovodstva družbe Pošta Slovenije, d.o.o., in sicer generalni direktor, namestnik generalnega direktorja in član poslovodstva, nimajo statusa funkcionarjev v smislu 2.odstavka 3.člena ZPKor, zato zanje in za njihove družinske člane ne veljajo omejitve poslovanja po 1.odstavku 28.člena ZPKor. Enako velja tudi za svetovalce družbe Pošta Slovenija, d.o.o., oziroma njihove družinske člane. Za nadzorni organ in poslovodstvo družbe Pošta, d.o.o., pa veljajo omejitve poslovanja prek javnih naročil v smislu 2.in 3.odstavka 28.člena ZPKor, po katerem Pošta Slovenija, d.o.o., kot naročnik po predpisih o javnih naročilih ne sme poslovati s poslovnimi subjekti, v katerih je član poslovodstva ali član nadzornega sveta Pošte Slovenije, d.o.o., ali njegov družinski član imetnik poslovnega oziroma upravljavskega deleža nad 20% ali pa član poslovodnega organa tega poslovnega subjekta.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi omejitve poslovanja na pobudo družbe Pošta Slovenije, d.o.o., na seji dne 19.1.2006 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 98

  • Člani poslovodstva družbe Pošta Slovenije, d.o.o., in sicer generalni direktor, namestnik generalnega direktorja in član poslovodstva, nimajo statusa funkcionarjev v smislu 2.odstavka 3.člena ZPKor, zato zanje in za njihove družinske člane ne veljajo omejitve poslovanja po 1.odstavku 28.člena ZPKor. Enako velja tudi za svetovalce družbe Pošta Slovenija, d.o.o., oziroma njihove družinske člane.
  • Za nadzorni organ in poslovodstvo družbe Pošta, d.o.o., pa veljajo omejitve poslovanja prek javnih naročil v smislu 2.in 3.odstavka 28.člena ZPKor, po katerem Pošta Slovenija, d.o.o., kot naročnik po predpisih o javnih naročilih ne sme poslovati s poslovnimi subjekti, v katerih je član poslovodstva ali član nadzornega sveta Pošte Slovenije, d.o.o., ali njegov družinski član imetnik poslovnega oziroma upravljavskega deleža nad 20% ali pa član poslovodnega organa tega poslovnega subjekta.

Obrazložitev

Družba Pošta Slovenije, d.o.o. (v nadaljevanju Pošta) je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosila za pojasnila v zvezi z omejitvami poslovanja po ZPKor. V dopisu Pošta sprašuje, ali člani poslovodstva Pošte štejejo za funkcionarje v smislu ZPKor in ali zanje veljajo omejitve poslovanja po 28.členu ZPKor ter ali veljajo omejitve poslovanja tudi za člane nadzornega sveta Pošte in zunanje svetovalce Pošte oziroma njihove družbe.

1.odstavek 28.člena ZPKor v povezavi z Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije št.U-I-163/05-36 (Uradni list RS, št. 97/05) omejuje poslovanje prek javnih naročil med naročnikom, ki posluje po predpisih o javnih naročilih in poslovnim subjektom, v katerem je funkcionar naročnika ali njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu v višini več kot 20%.

2.odstavek 3.člena ZPKor s funkcionarji izenačuje tudi s strani državnih organov ali organov lokalnih skupnosti imenovane člane individualnih ali kolektivnih poslovodnih organov v javnih zavodih, javnih podjetjih, javnih skladih, javnih agencijah in gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti.

Določba 2.odstavka 3.člena velja za člane individualnih ali kolektivnih poslovodnih organov, to je direktorje in člane uprav, ki jih imenuje državni organ ali organ lokalne skupnosti, ne pa tudi za člane poslovodnih organov, ki jih imenujejo drugi organi, kot so organi upravljanja ali nadzorni organi.

V primeru Pošte Slovenije veljajo določbe Sklepa o preoblikovanju javnega podjetja Pošta Slovenije, d.o.o., v družbo Pošta Slovenije, d.o.o., (Uradni list RS, št. 67/02, 69/05, v nadaljevanju Sklep). Po 31.členu Sklepa imenuje in razrešuje poslovodstvo družbe nadzorni svet. Poslovodstvo družbe pa predstavljajo generalni direktor, namestnik generalnega direktorja in član poslovodstva.

Iz navedenih določb je razvidno, da člani poslovodnega organa po svoji funkciji niso izenačeni s funkcionarji v smislu ZPKor, ker jih imenuje in razrešuje nadzorni svet in ne ustanovitelj. Glede na to, da člani poslovodstva Pošte nimajo statusa funkcionarja, zanje ne veljajo omejitve poslovanja po 1.odstavku 28.člena ZPKor. Enako velja tudi za svetovalce Pošte oziroma njihove poslovne subjekte, saj svetovalci nimajo statusa funkcionarjev.

Za člane poslovodstva in člane nadzornega organa Pošte oziroma njihove družinske člane pa veljajo omejitve po 2.in 3.odstavku 28.člena ZPKor. 2.odstavek 28.člena omejuje poslovanje med naročnikom in poslovnim subjektom, v katerem je posameznik, ki je član organa upravljanja ali nadzornega organa tega naročnika, hkrati tudi član poslovodnega organa (direktor) ali imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža v višini več kot 20% poslovnega subjekta.

Za razlago pojma organ upravljanja je potrebno uporabiti Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 15/05, ZGD-UPB1), ki razlikuje med upravo (ki je poslovodni organ) in nadzornim svetom. V primeru Pošte, ki je družba z omejeno odgovornostjo, ta pa je urejena v členih 406 do 456 ZGD, odločata o upravljanju družbe nadzorni svet in poslovodstvo, pri čemer je poslovodstvo organ upravljanja, saj upravlja oziroma vodi posle družbe, nadzorni svet pa nadzira delo uprave. Poslovodstvo Pošte je po mnenju Komisije tisti organ upravljanja, ki dejansko upravlja organe Pošte in družbo v celoti in je zato organ upravljanja v smislu 2.odstavka 28.člena ZPKor, zato zanje kot tudi za člane nadzornega sveta veljajo omejitve poslovanja po navedeni zakonski določbi. Enako stališče je zavzel v pravnem mnenju Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 98
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar