Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Mnenje številka 5

Ravnanje mestne občine Slovenj Gradec, ki je podelila koncesijo Manji Cigler, dr. dent. med., za opravljanje javne službe na področju zobozdravstvenega varstva, ne ustreza definiciji korupcije iz 3.alinee 2.člena ZPKor.

Na podlagi 16. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi podelitve koncesije na pobudo občine Slovenj Gradec na seji dne 19.1.2006 sprejela naslednje

Mnenje številka 5

  • Ravnanje mestne občine Slovenj Gradec, ki je podelila koncesijo Manji Cigler, dr. dent. med., za opravljanje javne službe na področju zobozdravstvenega varstva, ne ustreza definiciji korupcije iz 3.alinee 2.člena ZPKor.

Obrazložitev

Mestna občina Slovenj Gradec (v nadaljevanju občina) je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosila za mnenje o morebitnih znakih korupcije v postopku podelitve koncesije za izvajanje zobozdravstvene dejavnosti. Koncesija je bila na podlagi izvedenega postopka podeljena Manji Cigler, dr. dent. med., v obsegu 0,50 z odločbo z dne 20.9.2005. Vlogi je občina predložila listine, iz katerih izhaja celoten postopek dodelitve koncesije.

Komisija je proučila skladnost ravnanja občine v postopku podelitve koncesije z veljavno zakonodajo.

Koncesijo za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti ureja Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZZDej). Po 42. členu ZZDej podeli koncesijo za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti z odločbo občinski oziroma mestni upravni organ, pristojen za zdravstvo, s soglasjem ministrstva pristojnega za zdravje, koncesijo v drugih zdravstvenih dejavnostih pa podeli ministrstvo za zdravje. V postopku odločanja mora mestni oziroma občinski organ pridobiti mnenje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in pristojne zbornice ali strokovnega združenja.

Iz priložene dokumentacije občine je razvidno, da je občina pri izvedbi postopka podelitve koncesije upoštevala zakon o javnih naročilih in v ta namen izvedla javni razpis za izbor kandidata za podelitev 0,5 koncesije za opravljanje javne službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih v mestni občini Slovenj Gradec. Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 71-72/05. Na podlagi izvedenega javnega razpisa je bila izbrana kandidatka Manja Cigler, dr. dent. med., kot edina prijavljena kandidatka. Občina je pred izdajo odločbe pridobila po zakonu potrebna soglasja in sicer: Soglasje k podelitvi koncesije Ministrstva za zdravje št. 503-333/05, Pozitivno mnenje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Pozitivno mnenje Zdravniške zbornice Slovenije. Po pridobljenih soglasjih je občina izdala Odločbo o podelitvi koncesije št. 143-01-2/05 z dne 20.9.2005. Občina je za tem dne 27.10.2005 sklenila z Manjo Cigler,dr.dent.med., pogodbo št. 143-01-2/2005 o podelitvi 0,5 koncesije na področju zobozdravstvenega varstva odraslih v Mestni občini Slovenj Gradec.

ZPKor v 3. alinei 2. člena določa, da je korupcija vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali pričakovane koristi zase ali za drugega.

Z ravnanjem občine, ki je podelila koncesijo za opravljanje zobozdravstvene dejavnosti odraslih v mestni občini Slovenj Gradec, po mnenju Komisije ni bila kršena nobena pozitivna norma in s tem tudi ni bilo kršeno dolžno ravnanje, ki je po 2. členu ZPKor zakonski pogoj za koruptivno ravnanje. Ker ta pogoj ni bil izpolnjen, je Komisija sprejela sklep, da ravnanje mestne občine Slovenj Gradec pri podelitvi koncesije ne ustreza definiciji korupcije iz 2.člena ZPKor.

Drago Kos

Predsednik

Mnenje številka 5
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar